Vymáhanie peňažných dlhov

Naša advokátska kancelária ponúka svojim súčasným aj budúcim klientom právne služby pri vymáhaní akýchkoľvek peňažných pohľadávok z občianskoprávnych vzťahov (pre informácie o vymáhaní pohľadávok z obchodnoprávnych vzťahov, napr. pri neuhradení faktúry kliknite na nasledujúcu stránku).

V rámci tejto právnej služby ponúkame vymáhanie peňažných dlhov z akýchkoľvek typov občianskoprávnych vzťahov, teda napríklad:

  • vymáhanie vrátenia poskytnutej pôžičky,
  • vymáhanie nezaplatenej kúpnej ceny,
  • vymáhanie dlžného nájomného,
  • vymáhanie zmluvných pokút,
  • vymáhanie náhrady škody, apod.

V prípade omeškania dlžníka s plnením svojho peňažného záväzku, vzniká veriteľovi popri nároku na zaplatenie dlžnej sumy tiež nárok požadovať od dlžníka úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to vo výške stanovenej nariadením vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z. K dnešnému dňu sú takto stanovené úroky z omeškania vo výške 5 % ročne z dlžnej sumy. V prípade omeškania s úhradou nájomného alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu sa miesto úrokov z omeškania použije poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Po tom, čo sa dlžník dostane s omeškania so zaplatením peňažného dlhu, si tak veriteľ môže všetky vyššie uvedené nároky uplatniť súdnou cestou. Ešte pred samotným podaním žaloby však možno odporučiť poslať dlžníkovi tzv. predžalobnú výzvu, v ktorej veriteľ dlžníka vyzve na úhradu celej dlžnej sumy. Zaslanie takejto predžalobnej výzvy odberateľovi je len dobrovoľné a nie povinné. Jej účelom je najmä vyhnúť sa súdnemu konaniu, v ktorom veriteľovi vzniknú náklady spočívajúce minimálne v úhrade súdneho poplatku. Výsledok súdneho konania pritom taktiež nie je nikdy istý. Z toho dôvodu je zaslanie predžalobnej výzvy žiadúce. Možno tiež odporučiť, aby takúto predžalobnú výzvu zaslal menom veriteľa advokát, nakoľko predžalobná výzva zaslaná advokátom má na dlžníkov ďaleko vyššie presvedčovacie účinky než predžalobná výzva zasielaná priamo veriteľom.

Pokiaľ dlžník neuhradí dlžnú sumu ani po uplynutí lehoty uvedenej v predžalobnej výzve, je potrebné vymáhať nárok súdnou cestou. Tu si je potrebné dať pozor najmä na to, aby v čase začatia súdneho konania ešte nedošlo k premlčaniu nároku. Z hľadiska rýchlosti a hospodárnosti možno odporučiť, aby si veriteľ svoj nárok uplatnil v tzv. upomínacom konaní, ktoré uskutočňuje Okresný súd Banská Bystrica. Návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní sa podáva elektronicky a nemusí obsahovať všetky náležitosti, ktoré by inak musela obsahovať žaloba, resp. návrh na vydanie platobného rozkazu v klasickom súdnom konaní. Výška poplatku sa za podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní znižuje na polovicu, teda na 3 % z hodnoty predmetu sporu (pozn. za určitých podmienok sa však aj v bežnom súdnom konaní znižuje výška súdneho poplatku na polovicu, čím sa táto výhoda upomínacieho konania stráca). Najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa odoslania riadneho návrhu a zaplatenia súdneho poplatku Okresný súd Banská Bystrica vydá platobný rozkaz a zašle ho dlžníkovi.

Neuhradil Vám dlžník svoj peňažný dlh? Nenechajte svoju pohľadávku premlčať a využite služby našej advokátskej kancelárie!

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie pri vymáhaní peňažných nárokov z občianskoprávnych vzťahov sa určuje podľa ustanovení vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o tarifnej odmene (a to z hodnoty vymáhanej pohľadávky), tzn. celú odmenu, ktorú zaplatíte našej advokátskej kancelárii, Vám v prípade úspechu v súdnom spore a následnom splnení nároku, resp. vymožení nároku v exekučnom konaní nahradí spolu so zaplateným súdnym poplatkom po právoplatnosti súdneho rozhodnutia dlžník. Pri väčších pohľadávkach je zároveň možnosť dohodnúť sa s nami na tom, že nám uhradíte vopred len časť tarifnej odmeny a zvyšnú časť až po úspešnom vymožení dlžnej sumy od dlžníka.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kontaktujte.