Ambulancie a kliniky v Registri partnerov verejného sektora

Prišiel Vám zo zdravotnej poisťovne list, v ktorom Vám zdravotná poisťovňa oznamuje, že na poskytnutie plnenia v plnej výške musíte byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora? Takáto situácia nastáva najmä pri väčších poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (teda rôzne ambulancie, kliniky, nemocnice apod.), ktorí majú so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa v zmysle platnej právnej úpravy vo všeobecnosti považujú za partnerov verejného sektora. Partnermi verejného sektora však nie sú, ak prijaté peňažné prostriedky nedosiahnu stanovené limity. Tieto limity sú aktuálne vo výške 100.000,- EUR pri jednorazovom plnení a pri úhrnnom plnení 250.000,- EUR počas kalendárneho roka. Ambulancie, kliniky a iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú teda omnoho výhodnejšie nastavený úhrnný limit, keď sa posudzuje len obdobie kalendárneho roka (na rozdiel od bežných osôb, ktoré prijímajú peniaze z verejných zdrojov, kde úhrnný limit vo výške 250.000,- EUR nie je nijak časovo obmedzený). Povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora sa tak týka len malého počtu ambulancií.

Pokiaľ ste však jednou z tých ambulancií, kliník alebo iných zdravotníckych zariadení, ktorým táto povinnosť vznikla, resp. sa chcete nechať zapísať do Registra partnerov verejného sektora dobrovoľne, tak k tomu nevyhnutne potrebujete oprávnenú osobu, ktorou môže byť len advokát, notár, audítor alebo banka.

Naša advokátska kancelária poskytuje služby oprávnenej osoby pre ambulancie, kliniky a iné zdravotnícke zariadenia z celého Slovenska. Na poskytnutie tejto služby nie je nevyhnutná ani osobná návšteva advokátskej kancelárie. Potrebnú dokumentáciu môžete podpísať aj na diaľku využitím elektronického podpisu alebo môžete dokumentáciu podpísať aj ručne a následne nám ju zašlete poštou.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za podanie návrhu na zápis poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do Registra partnerov verejného sektora a výkon činnosti oprávnenej osoby je v bežných prípadoch (jednoduchá vlastnícka štruktúra) vo výške 150,- EUR za kalendárny rok.

V prípade, že máte záujem o zápis Vášho zdravotníckeho zariadenia do Registra partnerov verejného sektora, tak nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.