Čo musí obsahovať darovacia zmluva k bytu?

Darovanie bytu je právnym úkonom, ktorým darca bezodplatne prevádza vlastnícke právo k bytu na obdarovaného. Darovanie bytu sa uskutočňuje sa na základe darovacej zmluvy, ktorá musí byť písomná, a na ktorej musí byť podpis darcu úradne osvedčený.

Na to, aby bola darovacia zmluva k bytu z formálneho hľadiska platná, a aby na základe nej mohol byť povolený vklad vlastníckeho práva k bytu, musí darovacia zmluva obsahovať nasledujúce údaje:

  • identifikačné údaje darcu a obdarovaného, resp. darcov a obdarovaných, a to konkrétne meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu pri fyzických osobách, resp. názov, sídlo a identifikačné číslo pri právnických osobách
  • identifikáciu darovaného bytu, a to v rozsahu číslo bytu, číslo poschodia, číslo vchodu a spoluvlastnícky podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a na pozemku, súpisné číslo stavby - bytového domu, parcelné číslo pozemku, na ktorom je bytový dom postavený a katastrálne územie
  • popis bytu a jeho príslušenstva, podlahovú plochu bytu a vybavenie bytu
  • určenie a popis spoločných častí bytového domu, spoločných zariadení bytového domu, príslušenstva a priľahlého pozemku a prípadne aj špecifikovanie ich výhradného užívania niektorými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov
  • úpravu práv k zastavanému pozemku a prípadne aj k priľahlému pozemku
  • vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na prípadnom priľahlom pozemku dohodou nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru s vlastníkom domu
  • vyhlásenie nadobúdateľa bytu, teda obdarovaného o tom, že pristupuje k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy
  • úpravu práv k zariadeniam civilnej ochrany, ak sa takéto objekty nachádzajú v bytovom dome
  • označenie právneho úkonu, jeho predmet, miesto a čas

Prílohou darovacej zmluvy k bytu je potvrdenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu v dome a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.

Vzhľadom na pomerne značný rozsah náležitostí, ktoré musí darovacia zmluva k bytu obsahovať, možno odporučiť, aby bola príprava darovacej zmluvy k bytu zverená advokátovi. Navyše okrem darovacej zmluvy je na vklad vlastníckeho práva k bytu do katastra nehnuteľností potrebné vyhotoviť aj návrh na vklad, ktorý musí obsahovať údaje aj nad rámec vyššie uvedených.

Naša advokátska kancelária poskytuje záujemcom z celého Slovenska služby spočívajúce v príprave darovacej zmluvy ako aj v zastupovaní v katastrálnom konaní. Cena za vypracovanie darovacej zmluvy je spravidla 140 EUR. Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia tejto služby získate na stránke - Darovacia zmluva k nehnuteľnosti.

V prípade záujmu o vypracovanie darovacej zmluvy k bytu nás kedykoľvek kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com, využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle 0950 723 390.