Čo musí obsahovať pracovná zmluva?

Pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom vzniká na základe písomnej pracovnej zmluvy. Na to, aby pracovný pomer vznikol, musia byť v pracovnej zmluve dohodnuté tzv. podstatné náležitosti. Podstatnými náležitosťami pracovnej zmluvy sú:

  • druh práce zamestnanca vrátane jeho stručnej charakteristiky,
  • miesto výkonu práce zamestnanca,
  • deň nástupu zamestnanca do práce,
  • mzdové podmienky zamestnanca s výnimkou prípadu, že sú mzdové podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Okrem podstatných náležitostí, musí pracovná zmluva obsahovať aj ďalšie náležitosti. Prípadná absencia ďalších náležitostí v pracovnej zmluve však nemá vplyv na existenciu pracovného pomeru. Neuvedenie ďalších obsahových náležitostí či už v pracovnej zmluve alebo aspoň v písomnom oznámení vyhotovenom zamestnávateľom do jedného mesiaca  od vzniku pracovného pomeru bude porušením Zákonníka práce, a teda zamestnávateľovi môžu byť z tohto dôvodu uložené sankcie zo strany Inšpektorátu práce. Ďalšími obsahovými náležitosťami pracovnej zmluvy sú:

  • výplatné termíny,
  • pracovný čas zamestnanca,
  • výmera dovolenky zamestnanca,
  • dĺžka výpovednej doby pracovného pomeru zamestnanca.

Každá pracovná zmluva by teda mala obsahovať minimálne všetky vyššie uvedené náležitosti na to, aby pracovný pomer vznikol, a aby zamestnávateľovi nehrozili v súvislosti s vyhotovením pracovnej zmluvy sankcie. Okrem týchto náležitostí by však mala pracovná zmluva obsahovať aj ďalšie skutočnosti, ktorých úprava v pracovnej zmluve je pre zamestnávateľa nevyhnutná na ich prípadné budúce využitie (napr. skúšobnú dobu, dobu trvania pracovného pomeru, náhradu za nezotrvanie v práci počas plynutia pracovnej doby a množstvo ďalších).


Naša advokátska kancelária poskytuje kvalifikované právne služby pri príprave pracovných zmlúv. V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.