Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti je právnym úkonom, ktorý uzatvárajú všetci podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti za účelom zrušenia spoluvlastníctva a vzájomného vyporiadania. Táto dohoda musí byť písomná a zároveň na nej musia byť podpisy všetkých spoluvlastníkov úradne osvedčené.

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti dohodou môže spočívať jednak v rozdelení nehnuteľnosti medzi všetkých, prípadne len medzi niektorých spoluvlastníkov (takýto spôsob vyporiadania je možný prakticky len u pozemkov)  alebo v nadobudnutí celej nehnuteľnosti jedným alebo viacerými spoluvlastníkmi za náhradu alebo aj bez náhrady pre spoluvlastníka, resp. spoluvlastníkov, ktorých spoluvlastníctvo zaniká.

Naša advokátska kancelária ponúka klientom právnu pomoc pri vypracovaní dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, príprave návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, príprave oznámenia o návrhu na vklad a prípadne aj zastupovanie v samotnom katastrálnom konaní.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za vypracovanie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a oznámenia o návrhu na vklad je spravidla 200,- EUR. V zložitejších prípadoch však môže byť odmena vyššia.

Je možné dohodnúť sa s nami tiež na tom, že naša advokátska kancelária Vás bude zastupovať aj v katastrálnom konaní, a to vrátane podania návrhu na vklad vlastníckeho práva. V takom prípade sa síce výška odmeny našej advokátskej kancelárie navyšuje o 60,- EUR, teda spravidla na sumu 260,- EUR, avšak zároveň v takomto prípade platí, že v odmene advokátskej kancelárie je zahrnutý aj správny poplatok za podanie návrhu na vklad (teda klient správny poplatok v takomto prípade nehradí a ani nemusí osobne navštíviť príslušný katastrálny odbor).

V prípade záujmu o vypracovanie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Poskytnutie právnej služby prebieha spravidla tak, že po prvotnom kontakte (e-mail, telefonát, správa z formulára) Vám na e-mail zašleme zoznam požadovaných údajov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Po obdržaní týchto údajov pripravíme zmluvnú dokumentáciu a zároveň si dohodneme termín stretnutia v našej advokátskej kancelárii za účelom podpisu zmlúv. V rovnakej budove ako my sa nachádza aj notár, teda v rámci tejto návštevy je možné vybaviť aj úradné osvedčenie podpisov. V prípade, že využijete aj službu zastupovania v katastrálnom konaní si podpísanú a osvedčenú zmluvnú dokumentáciu naskenujeme a podáme návrh na vklad.