Kedy končí skúšobná doba?

31.08.2021, JUDr. Václav Duska

V zmysle platnej právnej úpravy možno v pracovnej zmluve dohodnúť so zamestnancom skúšobnú dobu, ktorá môže trvať najviac 3 mesiace, resp. 6 mesiacov v prípade vedúcich zamestnancov na najvyšších stupňoch riadiacej štruktúry. Keďže Zákonník práce obmedzuje maximálnu dĺžku skúšobnej doby, je zrejmé, že skúšobnú dobu možno dohodnúť aj v kratšom trvaní, pričom dĺžka skúšobnej doby nemusí byť stanovená výlučne len v mesiacoch, ale môže byť stanovená napríklad aj v dňoch.

Zatiaľ čo pri skúšobnej dobe stanovenej v dňoch by nemal byť žiadny problém s určením posledného dňa skúšobnej doby, v prípade skúšobnej doby stanovenej v mesiacoch som sa už s nesprávnym posúdením posledného dňa skúšobnej doby stretol niekoľkokrát. Určenie posledného dňa skúšobnej doby je pritom zásadné najmä z toho dôvodu, že v tento deň môže zamestnávateľ alebo aj zamestnanec skončiť pracovný pomer z ľubovoľného dôvodu a bez plynutia výpovednej doby.

Vo vzťahu k počítaniu času, obsahuje Zákonník práce v ustanovení § 37 len nasledovné pravidlo: "doba, na ktorú boli obmedzené práva alebo povinnosti, a doba, ktorej uplynutím je podmienený vznik práva alebo povinnosti, sa začína prvým dňom a končí sa uplynutím posledného dňa určenej alebo dohodnutej doby." Zákonník práce však nestanovuje ako je potrebné počítať čas pri počítaní doby, resp. lehoty určenej v mesiacoch. Výnimkou je úprava počítania času pri výpovednej dobe, kedy Zákonník práce stanovuje, že výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a končí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto úprava počítania doby určenej v mesiacoch však platí výlučne pre výpovednú dobu, a teda nie je ju možné použiť pre počítanie času skúšobnej doby.

Pre účely počítania času skúšobnej doby je preto potrebné vychádzať z úpravy počítania lehôt obsiahnutej v Občianskom zákonníku. V zmysle ustanovenia § 122 ods. 2 Občianskeho zákonníka platí, že koniec lehoty určenej podľa mesiacov pripadá na deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína, pričom ak takýto deň nie je, pripadne koniec lehoty na posledný deň mesiaca.

Príklad 1: Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že zamestnanec nastúpi do práce dňa 01.09.2021 a zároveň sa dohodli na skúšobnej dobe v trvaní 3 mesiacov. Posledným dňom skúšobnej doby v takom prípade (ak nenastali prekážky v práci na strane zamestnanca) bude 01.12.2021, tzn. ešte v tento deň môžu zamestnávateľ aj zamestnanec platne skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe.

Príklad 2: Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že zamestnanec nastúpi do práce dňa 31.08.2021 a zároveň sa dohodli na skúšobnej dobe v trvaní 3 mesiacov. Posledným dňom skúšobnej doby v takom prípade (ak nenastali prekážky v práci na strane zamestnanca) bude (vzhľadom na to, že november má len 30 dní) 30.11.2021, tzn. ešte v tento deň môžu zamestnávateľ aj zamestnanec platne skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe.

Ako už bolo naznačené vo vyššie uvedených príkladoch, pri určovaní posledného dňa skúšobnej doby je ešte potrebné brať ohľad na ustanovenie § 45 ods. 2 Zákonníka práce, v zmysle ktorého: "Ak zamestnanec počas dohodnutej skúšobnej doby neodpracoval pre prekážku v práci na jeho strane celú pracovnú zmenu, skúšobná doba sa predlžuje o jeden deň." Pokiaľ teda zamestnanec vynechá čo i len časť zmeny z dôvodu prekážok v práci na jeho strane, predĺži sa mu skúšobná doba o jeden deň, za každý deň, v ktorom takto zamestnanec vynechal zmenu alebo jej časť.


Potrebujete kvalifikovanú právnu pomoc? Využite služby našej advokátskej kancelárie - Kontakt