Kedy sa spotrebiteľský úver považuje za bezúročný a bezpoplatkový?

14.01.2021, JUDr. Václav Duska

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov stanovuje pomerne prísne podmienky a pravidlá pre poskytovanie spotrebiteľských úverov. Nedodržanie týchto podmienok a pravidiel môže mať za následok aj bezúročnosť a bezpoplatkovosť spotrebiteľského úveru (tzn. že spotrebiteľ je veriteľovi povinný vrátiť len sumu, ktorá mu bola veriteľom poskytnutá). Tento článok špecifikuje aké skutočnosti majú k dnešnému dňu za následok bezúročnosť a bezpoplatkovosť spotrebiteľského úveru a aké nároky z toho spotrebiteľovi vznikajú.

Spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bezpoplatkový v prípade, ak zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje údaj o:

 • dobe trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
 • celkovej výške spotrebiteľského úveru, mene v ktorej je spotrebiteľský úver poskytovaný a podmienkach, ktoré upravujú čerpanie spotrebiteľského úveru,
 • úrokovej sadzbe, podmienkach upravujúcich jej uplatňovanie, prípadne o indexe alebo referenčnej úrokovej sadzbe, na ktorú je výška úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru naviazaná, alebo časových obdobiach, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru, podmienkach a spôsobe vykonania tejto zmeny,
 • ročnej percentuálnej miere nákladov a o celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ v súvislosti so spotrebiteľským úverom zaplatiť,
 • výške, počte a frekvencii splátok spotrebiteľského úveru a prípadne aj o poradí, v ktorom sa budú splátky prideľovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia,
 • prípadných poplatkoch za vedenie jedného alebo viacerých účtov, na ktorých sa zaznamenávajú platobné transakcie a čerpania, ak je otvorenie účtu povinné, a to spoločne s poplatkami za používanie platobných prostriedkov na platobné transakcie a čerpania a inými poplatkami vyplývajúcimi zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a podmienkami, za akých sa tieto poplatky môžu zmeniť,
 • o výške poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára, ak sú veriteľovi známe.

Spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bezpoplatkový taktiež ak:

 • zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu,
 • v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa,
 • ročná percentuálna miera nákladov prekračuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty stanovenú v osobitných predpisoch (viď § 1 ods. 4 Nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z),
 • spotrebiteľský úver je poskytnutý inak ako bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný účet spotrebiteľa, poštovým poukazom, ktorého adresátom je spotrebiteľ alebo platobným prostriedkom vydaným na meno spotrebiteľa ak nejde o bezhotovostné poskytnutie viazaného spotrebiteľského úveru v súlade so zákonom o spotrebiteľských úveroch alebo poskytnutie spotrebiteľského úveru bezhotovostne na splatenie iného úveru alebo úverov úhradou veriteľovi oprávnenému poskytovať úver podľa zákona o spotrebiteľských úveroch,
 • v zmluve o spotrebiteľskom úvere nie sú uvedené všetky plnenia, ktoré pre spotrebiteľa vyplývajú z poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo s ním súvisia,

V neposlednom rade je spotrebiteľský úver bezúročný a bezpoplatkový v prípade, že veriteľ hrubým spôsobom poruší svoju povinnosť posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.


Pokiaľ je spotrebiteľský úver na základe niektorého z vyššie uvedených dôvodov bezpoplatkový a bezúročný, môže spotrebiteľ na súde podať voči veriteľovi žalobu o určenie bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého spotrebiteľského úveru.

V prípade, že spotrebiteľ už veriteľovi uhradil sumu vyššiu než je suma poskytnutého úveru, môže sa spotrebiteľ žalobou voči veriteľovi domáhať vydania bezdôvodného obohatenia vo výške rozdielu medzi celkovou sumou uhradenou spotrebiteľom veriteľovi a výškou poskytnutého úveru.

Je potrebné si však dať pozor na to, aby nedošlo k premlčaniu nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia. Pokiaľ bol napríklad spotrebiteľovi poskytnutý spotrebiteľský úver vo výške 10.000,- EUR a spotrebiteľ 42. mesačnou splátkou vo výške 240,- eur uhradil už veriteľovi v súhrne sumu 10.080,- EUR (pričom úver je z vyššie uvedených dôvodov bezúročný a bezpoplatkový), tak vo vzťahu k vydaniu sumy 80,- EUR ako bezdôvodného obohatenia začne plynúť premlčacia doba už od zaplatenia tejto 42. splátky (viď napr. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4Cdo/116/2019 zo dňa 31.03.2020 alebo Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7Cdo/208/2018 zo dňa 25.06.2020).

Hoci je zmluva o úvere tzv. absolútnym obchodom, nepoužije sa na posúdenie dĺžky premlčacej doby nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia veriteľa úprava v Obchodnom zákonníku (4 roky), ale použije sa právna úprava v Občianskom zákonníku. Premlčacia doba nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia v tomto prípade teda bude 2 roky. Dôvodom je ustanovenie § 52 ods. 2 posledná veta Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého: "Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva." Toto ustanovenie sa použije aj v prípade, že ustanovenia Občianskeho zákonníka sú pre spotrebiteľa nevýhodnejšie než normy obchodného práva, tak ako je tomu aj v tomto prípade.

Podobne ako zákon o spotrebiteľských úveroch upravuje dôvody, pre ktoré je možné považovať spotrebiteľský úver za bezúročný a bezpoplatkový, upravuje zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie dôvody, pre ktoré je možné za bezúročný a bezpoplatkový považovať aj úver na bývanie. Tieto dôvody, ktoré sú špecifikované v ustanovení § 15 tohto zákona opäť spočívajú najmä v nedodržaní písomnej formy zmluvy o úvere na bývanie, chýbajúcich náležitostiach zmluvy o úvere na bývanie, chybnej RPMN či v hrubom porušení povinností veriteľa pri posudzovaní schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie. Spotrebiteľ sa aj v prípade úverov na bývanie bude môcť domáhať určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti úveru, resp. vydania bezdôvodného obohatenia.


Máte záujem o právnu pomoc týkajúcu sa zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo zmluvy o úvere na bývanie? Kontakt