Kúpna zmluva k nehnuteľnosti

Kúpa nehnuteľnosti je právnym úkonom, ktorým predávajúci prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti (domu, pozemku, bytu či nebytovému priestoru) na kupujúceho a ten sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu. Uskutočňuje sa na základe kúpnej zmluvy, ktorá musí byť písomná, a na ktorej musí byť podpis predávajúceho úradne osvedčený.

Kúpa či predaj nehnuteľností je úkon, ktorého hodnota je niekoľko desiatok až stoviek tisíc EUR. Aj z tohto dôvodu je vhodné nechať vypracovanie kúpnej zmluvy na advokáta, a to nielen na to, aby kúpna zmluva obsahovala všetky náležitosti, ktoré sú nevyhnutné pre platný prevod vlastníckeho práva, ale zároveň na to, aby poskytovala kupujúcemu, či predávajúcemu dostatočnú ochranu.

Naša advokátska kancelária ponúka klientom právnu pomoc pri kupovaní, resp. predávaní nehnuteľností, a to spísanie kúpnej zmluvy, prípravu návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, prípravu oznámenia o návrhu na vklad a prípadne aj zastupovanie v samotnom katastrálnom konaní.


Pokiaľ máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti tak nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za prípravu kúpnej zmluvy, návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a oznámenia o návrhu na vklad je spravidla vo výške 140,- EUR. Konkrétna výška odmeny za túto právnu službu však môže byť v niektorých výnimočných prípadoch vyššia, pričom výšku odmeny môžu ovplyvniť najmä špecifické požiadavky na obsah zmluvy, rozsah predmetu prevodu, prípadne iné skutočnosti.

Pri kúpe, resp. predaji nehnuteľnosti je zároveň potrebné počítať so správnym poplatkom vo výške 66,- EUR (ktorý sa v prípade podania oznámenia o návrhu na vklad znižuje na sumu 51,- EUR) a nákladmi na úradné osvedčenie podpisov predávajúceho na kúpnych zmluvách. Tieto poplatky nie sú zahrnuté v odmene našej advokátskej kancelárie.

Je však možné dohodnúť sa s nami na tom, že naša advokátska kancelária Vás bude zastupovať aj v katastrálnom konaní, a to vrátane podania návrhu na vklad vlastníckeho práva. V takom prípade sa síce výška odmeny našej advokátskej kancelárie navyšuje o 60,- EUR, teda spravidla na sumu 200,- EUR, avšak zároveň v takomto prípade platí, že v odmene advokátskej kancelárie je zahrnutý aj správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (teda klient správny poplatok v takomto prípade nehradí a ani nemusí osobne navštíviť príslušný okresný úrad, katastrálny odbor).

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kontaktujte.