Kúpna zmluva k nehnuteľnosti

Kúpa nehnuteľnosti je právnym úkonom, ktorým predávajúci prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti (domu, pozemku, bytu či nebytovému priestoru) na kupujúceho a ten sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu. Uskutočňuje sa na základe kúpnej zmluvy, ktorá musí byť písomná, a na ktorej musí byť podpis predávajúceho úradne osvedčený.

Kúpa či predaj nehnuteľností je úkon, ktorého hodnota je niekoľko desiatok až stoviek tisíc eur. Aj z tohto dôvodu je vhodné nechať vypracovanie kúpnej zmluvy na advokáta, a to nielen na to, aby kúpna zmluva obsahovala všetky náležitosti, ktoré sú nevyhnutné pre platný prevod vlastníckeho práva, ale zároveň na to, aby poskytovala kupujúcemu, či predávajúcemu dostatočnú ochranu.

Naša advokátska kancelária ponúka klientom právnu pomoc pri kupovaní, resp. predávaní nehnuteľností, a to spísanie kúpnej zmluvy a prípadne aj zastupovanie v samotnom katastrálnom konaní.


Pokiaľ máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti tak nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za prípravu kúpnej zmluvy je spravidla 200 EUR. Konkrétna výška odmeny za túto právnu službu však môže byť v niektorých prípadoch vyššia, pričom výšku odmeny môžu ovplyvniť najmä špecifické požiadavky na obsah zmluvy, rozsah predmetu prevodu, prípadne iné skutočnosti.

Pri kúpe, resp. predaji nehnuteľnosti je zároveň potrebné počítať so správnym poplatkom vo výške 66 EUR a nákladmi na úradné osvedčenie podpisov predávajúceho na kúpnych zmluvách.

Je však možné dohodnúť sa s nami na tom, že naša advokátska kancelária Vás bude zastupovať aj v katastrálnom konaní, a to vrátane podania návrhu na vklad vlastníckeho práva. V takom prípade sa síce výška odmeny našej advokátskej kancelárie navyšuje o 60 EUR, teda spravidla na sumu 260 EUR, avšak zároveň v takomto prípade platí, že v odmene advokátskej kancelárie je zahrnutý aj správny poplatok za podanie štandardného návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (teda klient správny poplatok v takomto prípade nehradí a ani nemusí osobne navštíviť úrad).

(Pozn. od 01.04.2024 nadobúda účinnosť novela Zákona o správnych poplatkoch, ktorou sa zvyšujú sadzby katastrálnych poplatkov, z toho dôvodu potom budú následne upravené aj ceny advokátskej kancelárie za tieto služby).

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom - advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Poskytnutie právnej služby prebieha spravidla tak, že po prvotnom kontakte (e-mail, telefonát, správa z formulára) Vám na e-mail zašleme zoznam požadovaných údajov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu kúpnej zmluvy. Po obdržaní týchto údajov pripravíme zmluvnú dokumentáciu a zároveň si dohodneme termín stretnutia v našej advokátskej kancelárii  v Košiciach za účelom podpisu zmlúv. V rovnakej budove ako my sa nachádza aj notár, teda je možné vybaviť v rámci tejto návštevy aj úradné osvedčenie podpisov.