Kúpno-predajná zmluva k nehnuteľnosti

Kúpno-predajná zmluva k nehnuteľnosti  je právnym úkonom, ktorým predávajúci prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti (domu, pozemku, bytu či nebytovému priestoru) na kupujúceho, kupujúci nadobúda vlastnícke právo k nehnuteľnosti a zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu. Uskutočňuje sa na základe písomnej zmluvy, a na ktorej musí byť podpis predávajúceho úradne osvedčený.

Aj napriek tomu, že označenie zmluvy ako kúpno-predajná je v spoločnosti pomerne bežné, právna úprava takýto právny úkon medzi kupujúcim a predávajúcim označuje len ako kúpnu zmluvu. To, či sa zmluva v záhlaví označí ako kúpna, kúpno-predajná, predajná alebo len zmluva o prevode vlastníckeho práva je však nepodstatné, nakoľko vždy bude rozhodujúci najmä jej obsah.

Kúpa, resp. predaj nehnuteľnosti je úkon, ktorého hodnota je spravidla niekoľko desiatok až stoviek tisíc EUR. Je tak vhodné nechať vypracovanie kúpnej zmluvy na advokáta.

Naša advokátska kancelária ponúka klientom právnu pomoc pri kupovaní, resp. predávaní nehnuteľností, a to spísanie kúpno-predajnej zmluvy a prípadne aj zastupovanie v samotnom katastrálnom konaní.

Pokiaľ máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti tak nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za prípravu kúpno-predajnej zmluvy je spravidla 200 EUR. Konkrétna výška odmeny za túto právnu službu však môže byť v niektorých prípadoch vyššia, pričom výšku odmeny môžu ovplyvniť najmä špecifické požiadavky na obsah zmluvy, rozsah predmetu prevodu, prípadne iné skutočnosti.

Pri kúpe, resp. predaji nehnuteľnosti je zároveň potrebné počítať so správnym poplatkom vo výške 66 EUR a nákladmi na úradné osvedčenie podpisov predávajúceho na kúpnych zmluvách.

Je však možné dohodnúť sa s nami na tom, že naša advokátska kancelária Vás bude zastupovať aj v katastrálnom konaní, a to vrátane podania návrhu na vklad vlastníckeho práva. V takom prípade sa síce výška odmeny našej advokátskej kancelárie navyšuje spravidla na sumu 260 EUR, avšak zároveň v takomto prípade platí, že v odmene advokátskej kancelárie je zahrnutý aj správny poplatok za podanie štandardného návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (teda klient správny poplatok v takomto prípade nehradí a ani nemusí osobne navštíviť úrad).

(Pozn. od 01.04.2024 nadobúda účinnosť novela Zákona o správnych poplatkoch, ktorou sa zvyšujú sadzby katastrálnych poplatkov, z toho dôvodu potom budú následne upravené aj ceny advokátskej kancelárie za tieto služby).

V prípade záujmu o vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom - advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Po prvotnom kontakte (e-mail, telefonát, správa z formulára) Vám na e-mail zašleme zoznam požadovaných údajov, ktoré sú nevyhnutné na prípravu kúpno-predajnej zmluvy. Po obdržaní týchto údajov pripravíme zmluvnú dokumentáciu a zároveň si dohodneme termín stretnutia v našej advokátskej kancelárii  v Košiciach za účelom podpisu zmlúv. V rovnakej budove ako my sa nachádza aj notár, teda v rámci tejto návštevy je možné vybaviť aj úradné osvedčenie podpisov.