Nájomná zmluva k bytu

Naša advokátska kancelária ponúka klientom kvalifikované právne služby v oblasti nájmu nehnuteľností, a to jednak samotnú prípravu nájomných zmlúv, poskytovanie právneho poradenstva v oblasti nájmu nehnuteľností a taktiež zastupovanie v prípadných sporoch vyplývajúcich z prenajímania nehnuteľností vrátane konaní o vypratanie nehnuteľností.

Nájomné vzťahy patria medzi najbežnejšie právne vzťahy vyskytujúce sa v našej spoločnosti. Je teda vhodné upraviť tento nájomný vzťah takou nájomnou zmluvou, ktorá bude, čo možno v najvyššej miere chrániť práva prenajímateľa. V súčasnosti je možné nájomnú zmluvu k bytu uzatvoriť podľa dvoch rôznych režimov. Prvým režimom je nájomná zmluva k bytu podľa ustanovenia § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka. Druhým režimom je nájomná zmluva k bytu podľa Zákona o krátkodobom nájme byte, na ktorú sa síce taktiež budú vzťahovať niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, avšak nie tie najprísnejšie.

Pre prenajímateľa je ďaleko výhodnejšie (najmä z hľadiska možnosti jednostranného ukončenia nájomného vzťahu a prípadne aj z hľadiska nárokov nájomcu súvisiacich s jednostranným ukončením nájomnej zmluvy) uzatvoriť nájomnú zmluvu v režime podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu. Tento režim však nie je možné využiť ak sa nájom podľa nájomnej zmluvy dojednáva na dobu dlhšiu ako dva roky alebo na dobu neurčitú. Na to, aby sa nájomná zmluva spravovala režimom podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu musí nájomná zmluva zároveň spĺňať všetky náležitosti uvedené v Zákone o krátkodobom nájme bytu.

Aj v prípade, že nájomná zmluva spĺňa všetky náležitosti uvedené v Zákone o krátkodobom nájme bytu, môže sa možnosť vypovedania nájomnej zmluvy spravovať režimom Občianskeho zákonníka, a to v prípade, ak si prenajímateľ nesplní registračnú povinnosť k dani z príjmu.


V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za prípravu nájomnej zmluvy k bytu v režime podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu je spravidla vo výške 220 EUR.

Samozrejme Vám vieme pripraviť nájomnú zmluvu aj k inej nehnuteľnosti ako je byt, teda k pozemku, domu, garáži, nebytovému priestoru apod. Výška odmeny za prípravu nájomnej zmluvy v takom prípade bude dohodnutá individuálne v závislosti od typu nehnuteľnosti.