Návrh na vykonanie exekúcie

Disponujete právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu, avšak dlžník svoj peňažný dlh stále neuhradil, resp. dlžník svoj nepeňažný záväzok stále nesplnil? V takom prípade je potrebné podať na súd návrh na vykonanie exekúcie.

Návrh na vykonanie exekúcie je v súčasnosti možné podať len elektronicky (na listinný návrh exekučný súd nebude prihliadať), a to prostredníctvom elektronického formulára pre tento procesný úkon, ktorý je dostupný na portáli eŽaloby. Návrh na vykonanie exekúcie musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom navrhovateľa, resp. ním splnomocnenej osoby. K návrhu je zároveň potrebné priložiť aj zákonom stanovené listiny.

Výška súdneho poplatku za podanie návrhu na vykonanie exekúcie je 25 EUR. Príslušným súdom na exekučné konanie je výlučne Okresný súd Banská Bystrica, ktorý po doručení návrhu na vykonanie exekúcie poverí vykonaním exekúcie súdneho exekútora, ktorý bude uskutočňovať konkrétne úkony za účelom vymoženia pohľadávky, resp. splnenia nepeňažného záväzku.

Naša advokátska kancelária poskytuje klientom zastupovanie v exekučnom konaní, ktoré zahŕňa aj podanie návrhu na vykonanie exekúcie a zastupovanie v exekučnom konaní.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie pri zastupovaní v exekučnom konaní sa určuje spravidla podľa ustanovení vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o tarifnej odmene (a to z hodnoty pohľadávky), tzn. celú odmenu, ktorú zaplatíte našej advokátskej kancelárii Vám bude vyplatená súdnym exekútorom po tom, ako sa mu podarí od dlžníka splnenie záväzku vymôcť.

V prípade záujmu o zastupovanie v exekučnom konaní nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na telefónnom čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.