Nedodržanie splátkového kalendára

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 31.05.2024

Otázka:

"Známemu som predal auto. V zmluve sme sa dohodli na tom, že kúpnu cenu bude uhrádzať v mesačných splátkach. Splátky však riadne neplatí. Môžem teraz od neho požadovať úhradu celého dlhu?"

Odpoveď:

"V zmysle ustanovenia § 565 Občianskeho zákonníka platí, že v prípade ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, môže veriteľ v prípade nezaplatenia niektorej splátky žiadať od dlžníka úhradu celého dlhu len v prípade, ak to bolo medzi veriteľom a dlžníkom dohodnuté. Právo požadovať zaplatenie celého dlhu pri tom môže veriteľ  požadovať len do splatnosti najbližšej splátky.

V danom prípade teda záleží najmä na ďalšom obsahu zmluvy. Ak je v zmluve uvedené niečo v zmysle, že v prípade nezaplatenia niektorej splátky riadne a včas sa stáva automaticky splatnou celá kúpna cena alebo že v takom prípade má predávajúci právo požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny, tak právo požadovať úhradu celého dlhu máte. Ak zmluva nič také neobsahuje, tak máte nárok len na jednotlivé splátky, s ktorých úhradou je dlžník v omeškaní."