Určenie neexistencie záložného práva z dôvodu jeho premlčania

31.12.2020, JUDr. Václav Duska

Záložné právo je právny inštitút, s ktorým sa v priebehu svojho života stretne takmer každý občan. Slúži na zabezpečenie záväzku dlžníka voči veriteľovi, pričom jeho povaha spočíva v tom, že v prípade nesplnenia ním zabezpečeného záväzku, je záložný veriteľ oprávnený uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia tohto záväzku z veci, ktorá je týmto záložným právom zaťažená - zálohu. Najčastejšie sa so záložným právom možno stretnúť pri zabezpečovaní pohľadávok z pôžičiek a úverov, kedy je zálohom spravidla nehnuteľnosť. V praxi sa pomerne často stretávam sa s tým, že na listoch vlastníctva k nehnuteľnostiam sú zapísané aj staré záložné práva, ktoré zabezpečujú dávno premlčané pohľadávky.

Spôsoby zániku záložného práva vo všeobecnosti upravuje ustanovenie § 151md Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého záložné právo zaniká:

  • zánikom zabezpečenej pohľadávky
  • zánikom zálohu,
  • vzdaním sa záložného práva záložným veriteľom,
  • uplynutím času, na ktorý bolo zriadené,
  • vrátením veci záložcovi, ak záložné právo vzniklo odovzdaním veci,
  • prevodom zálohu v bežnom obchodnom styku alebo prevodom zálohu ak možnosť jeho prevodu bez záložného práva povoľuje záložná zmluva,
  • iným spôsobom dohodnutým v záložnej zmluve alebo vyplývajúcim z osobitného predpisu, alebo
  • vykonaním záložného práva.

Pokiaľ teda záložca bude mať v úmysle sa na súde úspešne dovolať určenia neexistencie záložného práva, ktoré bolo zriadené platne (teda neexistuje žiadny dôvod, ktorý by spôsoboval neplatnosť záložnej zmluvy), bude musieť preukázať, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností.

Existuje však prípad, kedy sa možno úspešne dovolať určenia neexistencie platne zriadeného záložného práva aj bez toho, aby bola naplnená niektorá z vyššie uvedených podmienok zániku záložného práva. Týmto prípadom je premlčanie záložného práva.

Záložné právo sa premlčuje vo všeobecnej premlčacej dobe, ktorá .... (ZVYŠOK ČLÁNKU JE DOSTUPNÝ LEN PRE REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV).


Máte záujem o poskytnutie právnych služieb v oblasti určenia neexistencie záložného práva? Kedykoľvek nás kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

V rámci tejto právnej služby ponúkame klientom najmä právne konzultácie a zastupovanie v konaní o určenie neexistencie záložného práva.