Ako postupovať pri nevrátení pôžičky dlžníkom

Požičali ste niekomu peniaze, avšak táto osoba Vám pôžičku nechce vrátiť? Na Slovensku ide o pomerne bežnú situáciu, ktorú zažíva množstvo ľudí. Veľa z nich sa v takýchto prípadoch obracia na políciu a podáva na dlžníkov trestné oznámenia. Nevrátenie pôžičky však v drvivej väčšine prípadov trestným činom nebude. Z toho dôvodu je tak potrebné domáhať sa vrátenia pôžičky v súdnom konaní.

Pred samotným súdnym vymáhaním je však vhodné posúdiť právny vzťah medzi Vami a dlžníkom a aj Vašu dôkaznú situáciu. Ak bola medzi Vami a dlžníkom uzatvorená písomná zmluva o pôžičke, je v nej uvedený dátum, do kedy má byť pôžička vrátená a dlžník prevzatie peňazí potvrdil, resp. mu boli poskytnuté bezhotovostným prevodom na účet, tak Vaša dôkazná situácia je veľmi dobrá.

Ak ste však peniaze dlžníkovi požičali bez zmluvy, bez svedkov a v hotovosti, tak je naopak Vaša dôkazná situácia pomerne zlá. V prípade, že bude dlžník v súdnom konaní aktívne popierať, že by k poskytnutiu pôžičky došlo, bude s veľkou pravdepodobnosťou Vaša žaloba zamietnutá. Aj v prípade zlej dôkaznej situácie sa však stáva, že dlžník poskytnutie pôžičky nepoprie, a teda ani v  takýchto prípadoch nie je namieste rezignovať na vymáhanie.

Pri nezanedbateľných sumách je tak vhodné konzultovať svoj prípad s advokátom. Advokát jednak posúdi samotný nárok, tzn. posúdi či je nárok na vrátenie poskytnutej pôžičky už splatný, resp. či nie je pred samotným vymáhaním potrebné najprv dlžníka požiadať o vrátenie pôžičky (ak dátum vrátenia pôžičky medzi stranami dohodnutý nebol), prípadne či dokonca nie je najprv nevyhnutné podať na súd žalobu o určenie termínu vrátenia pôžičky (ak bol okamih vrátenia pôžičky ponechaný na vôli dlžníka). Advokát zároveň odborne posúdi Vašu dôkaznú situáciu, prelustruje dlžníka vo verejných registroch za účelom posúdenia vymožiteľnosti pohľadávky a Vy sa tak budete môcť kvalifikovane rozhodnúť, či sa do vymáhania pustíte alebo nie.

Aj pri samotnom vymáhaní vrátenia pôžičky je vhodné nechať sa zastúpiť advokátom. Predžalobná výzva, ktorú dlžníkovi zašle advokát, má totiž na dlžníkov často ďaleko väčšie presvedčovacie účinky než keby ju dlžníkovi poslal sám veriteľ. Rovnako v samotnom súdnom konaní advokát využije také právne prostriedky, ktoré môžu byť efektívne jednak z pohľadu rýchlosti súdneho konania a taktiež z pohľadu ušetrených nákladov na súdne poplatky.

Nevrátil Vám dlžník poskytnutú pôžičku? Využite služby našej advokátskej kancelárie! Vymáhanie nevrátených pôžičiek poskytujeme v rámci celého Slovenska. Výška odmeny našej advokátskej kancelárie sa spravidla určí podľa zákonnej tarifnej odmeny, čo má za následok, že celú odmenu, ktorú zaplatíte našej advokátskej kancelárii, Vám po úspechu v súdnom spore bude povinný nahradiť dlžník.

V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.