Čo robiť ak dlžník nechce vrátiť peniaze?

Požičali ste niekomu peniaze, avšak dlžník Vám túto pôžičku nechce vrátiť? Na Slovensku ide o pomerne bežnú situáciu, ktorú zažíva množstvo ľudí. Veľa z nich sa v takýchto prípadoch obracia na políciu a podáva na dlžníkov trestné oznámenia. Nevrátenie pôžičky však v drvivej väčšine prípadov trestným činom nebude. Z toho dôvodu je tak potrebné domáhať sa vrátenia pôžičky súdnou cestou.

Pred samotným súdnym vymáhaním je však vhodné posúdiť právny vzťah medzi Vami a dlžníkom a aj Vašu dôkaznú situáciu. Ak bola medzi Vami a dlžníkom uzatvorená písomná zmluva o pôžičke, je v nej uvedený dátum, do kedy má byť pôžička vrátená a dlžník prevzatie peňazí potvrdil, resp. mu boli poskytnuté bezhotovostným prevodom na účet, tak Vaša dôkazná situácia bude veľmi dobrá.

Ak ste však peniaze dlžníkovi požičali bez zmluvy, bez svedkov a v hotovosti, tak je naopak Vaša dôkazná situácia pomerne zlá. V prípade, že bude dlžník v súdnom konaní aktívne popierať, že by k poskytnutiu pôžičky došlo, bude s veľkou pravdepodobnosťou Vaša žaloba zamietnutá. Aj v takýchto prípadoch sa však bežne stáva, že dlžník poskytnutie pôžičky nepoprie a nepodá odpor proti platobnému rozkazu, a teda ani v  takýchto prípadoch nie je namieste hneď rezignovať na vymáhanie.

Z vyššie uvedených dôvodov je tak pri nezanedbateľných sumách vhodné konzultovať svoj prípad s advokátom. Advokát jednak posúdi samotný nárok, tzn. posúdi či je nárok na vrátenie poskytnutej pôžičky už splatný, resp. či nie je pred samotným vymáhaním potrebné najprv dlžníka požiadať o vrátenie pôžičky (ak dátum vrátenia pôžičky medzi stranami dohodnutý nebol), prípadne či dokonca nie je najprv nevyhnutné podať na súd žalobu o určenie termínu vrátenia pôžičky (ak bol okamih vrátenia pôžičky ponechaný na vôli dlžníka). Advokát zároveň odborne posúdi Vašu dôkaznú situáciu, prelustruje dlžníka vo verejných registroch za účelom posúdenia vymožiteľnosti pohľadávky a Vy sa tak budete môcť kvalifikovane rozhodnúť, či sa do vymáhania pustíte alebo nie.

Aj pri samotnom vymáhaní vrátenia pôžičky je vhodné nechať sa zastúpiť advokátom. Predžalobná výzva, ktorú dlžníkovi zašle advokát, má totiž na dlžníkov často ďaleko väčšie presvedčovacie účinky než keby ju dlžníkovi poslal sám veriteľ. Rovnako v samotnom súdnom konaní advokát využije také právne prostriedky, ktoré môžu byť efektívne jednak z pohľadu rýchlosti súdneho konania a taktiež z pohľadu ušetrených nákladov na súdne poplatky.

V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie sa pri vymáhaní pohľadávok spravidla riadi zákonnou tarifnou odmenou, čo má za následok, že celú odmenu, ktorú zaplatíte našej advokátskej kancelárii, Vám v prípade úspechu v súdnom spore a následnom splnení nároku, resp. vymožení nároku v exekučnom konaní nahradí dlžník.