Nezaplatená kúpna cena

Neuhradila Vám protistrana riadne a včas celú kúpnu cenu za predmet kúpy (dodaný tovar, nehnuteľnosť, hnuteľnú vec, právo apod.)? Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby pri vymáhaní pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať či už telefonicky na telefónnom čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT. 

Uzatvorili ste kúpnu zmluvu, avšak druhá zmluvná strana Vám v rozpore s dohodu neuhradila riadne a včas celú dohodnutú kúpnu cenu za predmet kúpy? V takom prípade sa druhá zmluvná strana dostáva do omeškania a Vám z tohto omeškania vznikajú voči druhej zmluvnej strane nároky.

V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny, vzniká predávajúcemu popri nároku na zaplatenie istiny dlžnej sumy tiež nárok požadovať od kupujúceho úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to vo výške dohodnutej v zmluve. Ak výška úrokov z omeškania nebola v zmluve dohodnutá, tak sa určí podľa platných právnych predpisov.

Naša advokátska kancelária poskytuje profesionálne právne služby pri vymáhaní pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie pri vymáhaní neuhradenej kúpnej ceny sa určuje spravidla podľa ustanovení vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o tarifnej odmene (a to z hodnoty vymáhanej pohľadávky), tzn. celú odmenu, ktorú zaplatíte našej advokátskej kancelárii, Vám v prípade úspechu v súdnom spore, bude povinný nahradiť dlžník spolu s dlžnou sumou.

Pri vyšších pohľadávkach je zároveň možnosť dohodnúť sa s nami na tom, že budete za úkony právnej služby uhrádzať zníženú tarifnú odmenu a zvyšok sa fakturuje až po úspešnom vymožení dlhu od dlžníka.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na telefónnom čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.