Obhajoba v trestnom konaní

Naša advokátska kancelária poskytuje klientom právne služby aj v oblasti trestného práva, a to najmä obhajobu v trestnom konaní, prípravu trestných oznámení, zastupovanie poškodených v trestnom konaní ako aj právne poradenstvo v oblasti trestného práva.

V rámci obhajoby v trestnom konaní chránime práva a záujmy osôb, voči ktorým bolo vznesené obvinenie pre spáchanie trestného činu. Obhajobu poskytujeme klientom, ktorí nám boli pridelení ex offo (osoby, ktoré v zmysle Trestného poriadku musia mať povinne v trestnom konaní obhajcu) ako aj klientom, u ktorých síce dôvody povinnej obhajoby naplnené nie sú, avšak chcú, aby ich práva a záujmy boli v trestnom konaní efektívne chránené. Odporúčame, aby sa osoba, voči ktorej bolo vznesené obvinenie, nechala čo možno najskôr zastúpiť obhajcom.

Pri obhajobe v trestnom konaní sa zúčastňujeme namiesto klienta jednotlivých vyšetrovacích úkonov (výsluchy, obhliadky, apod.), spisujeme podania vo veci samej za účelom zastavenia trestného stíhania ako aj iné podania, ktoré v mene klienta podávame súdu a orgánom činným v trestnom konaní, zúčastňujeme sa hlavných pojednávaní, verejných a neverejných zasadnutí na súde apod. 

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie pri obhajobe v trestnom konaní sa určí dohodou medzi advokátom a klientom, pričom spravidla sa určí ako tarifná odmena pre každý úkon právnej služby vykonaný advokátom v rámci obhajoby v trestnom konaní, pričom jej prípadná výška bude závisieť najmä na povahe a závažnosti trestného činu, pre ktorý bolo vznesené obvinenia.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.