Odpor proti Platobnému rozkazu

Bol Vám zo súdu doručený platobný rozkaz a Vy pritom nárok žalobcu z akéhokoľvek dôvodu neuznávate? V takom prípade je potrebné podať voči takémuto platobnému rozkazu včas vecne odôvodnený odpor. V opačnom prípade sa totiž platobný rozkaz stane právoplatným a vykonateľným exekučným titulom a bude teda možné na základe tohto platobného rozkazu voči Vám viesť exekúciu.

Pri vydávaní platobného rozkazu súd vychádza len z tvrdení a dôkazov, ktoré súdu predložil žalobca. Konajúci súd teda v čase vydávania platobného rozkazu nepozná celý skutkový stav a platobný rozkaz vydá aj v prípade, že nárok žalobcu je v skutočnosti nedôvodný alebo aj v prípade, že nárok žalobcu bol ku dňu podania návrhu na vydanie platobného rozkazu už premlčaný alebo zanikol.

Platobný rozkaz preto nemožno brať ako výsledok celkového právneho a skutkového posúdenia prípadu zo strany konajúceho súdu. Pokiaľ teda existujú akékoľvek skutočnosti, na základe ktorých neuznávate nárok žalobcu (či už je to neexistenciu právneho vzťahu medzi Vami a žalobcom, zánik nároku, premlčanie nároku, nesprávna výška uplatneného nároku apod.) je nevyhnutné podať voči tomuto platobnému rozkazu včas vecne odôvodnený odpor.

Podanie takéhoto odporu proti platobnému rozkazu bude mať za následok zrušenie platobného rozkazu a následne spravidla riadne prejednanie prípadu konajúcim súdom, kde už konajúci súd bude zisťovať skutkový a právny stav nielen z tvrdení a dôkazov predložených žalobcom, ale aj z tvrdení a dôkazov predložených žalovaným.

Bol Vám zo súdu doručený platobný rozkaz, pričom Vy nárok žalobcu neuznávate alebo máte pochybnosti o jeho oprávnenosti? Využite služby našej advokátskej kancelárie! V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.