Odvolanie konateľa

Odvolávanie konateľov spoločností s ručením obmedzeným zveruje Obchodný zákonník do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti. Na odvolanie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným je tak potrebné zvolať valné zhromaždenie spoločnosti. Ak spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina nestanovuje niečo iné, môže valné zhromaždenie spoločnosti rozhodnúť o odvolaní konateľa, ak sú na valnom zhromaždení prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov.

V uznesení valného zhromaždenia o odvolaní konateľa je potrebné riadne identifikovať konateľa, ktorý má byť odvolaný z funkcie a zároveň je potrebné špecifikovať aj deň skončenia funkcie.

Odvolanie konateľa spoločnosti je účinné ihneď. Výmaz konateľa z obchodného registra má len deklaratórne účinky. Ak sa teda konateľ na valnom zhromaždení odvolá z funkcie s okamžitou účinnosťou, nie je oprávnený ďalej konať menom spoločnosti, a to bez ohľadu na to, že v obchodnom registri ešte zapísaný stále bude.

Podpis predsedu valného zhromaždenia na zápisnici z valného zhromaždenia, resp. jediného spoločníka spoločnosti na rozhodnutí, kedy došlo k odvolaniu konateľa spoločnosti musí byť úradne osvedčený.

Zápisnica z valného zhromaždenia s priloženou listinou prítomných spoločníkov, resp. rozhodnutie jediného spoločníka je potom prílohou návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri, ktorý je potrebné podať najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy odvolanie konateľa nadobudlo účinnosť. 

Úplné znenie spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny spravidla nie je potrebné vyhotovovať, nakoľko v zakladateľskom dokumente musia byť v zmysle Obchodného zákonníka uvedené len údaje o prvých konateľoch spoločnosti, ktoré sa odvolaní konateľa nemenia.

Chcete odvolať konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným? Využite služby našej advokátskej kancelárie! Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za prípravu potrebných dokumentov a za zastupovanie v registrovom konaní, je v takýchto prípadoch spravidla 100 EUR. Zároveň je potrebné počítať aj so súdnym poplatkom vo výške 50 EUR, ktorý nie zahrnutý v odmene. Túto službu poskytujeme záujemcom z celého Slovenska (všetko vybavíme aj online).

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.