Začatie podnikania ako živnostník - ohlásenie živnosti

Chcete začať podnikať ako živnostník alebo rozšíriť svoj predmet činnosti? Využite služby našej advokátskej kancelárie! Odmena našej advokátskej kancelárie za zastupovanie v konaní pred príslušným okresným úradom, odborom živnostenského podnikania vo veci ohlásenia voľnej, viazanej či remeselnej živnosti je spravidla vo výške 70 EUR.

Vo vyššie uvedenej odmene nie sú zahrnuté správne poplatky za prípadné viazané či remeselné živnosti vo výške 7,50 EUR za každú remeselnú či viazanú živnosť.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Túto právnu službu poskytujeme najmä fyzickým osobám, ktoré majú záujem začať podnikať na základe živnostenského oprávnenia alebo fyzickým osobám, ktoré už živnostenské oprávnenie majú a majú záujem o rozšírenie predmetu podnikania o ďalšie živnosti.

Pokiaľ sa fyzická osoba chce stať sa živnostníkom, musí spĺňať 3 základné podmienky: dosiahnuť vek aspoň 18 rokov, mať plnú spôsobilosť na právne úkony a byť bezúhonná, pričom za bezúhonnú osobu sa na účely živnostenského zákona nepovažuje len ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný úmyselný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.

Ak fyzická osoba spĺňa všetky vyššie uvedené podmienky, môže prevádzkovať všetky voľné živnosti. Pokiaľ však chce fyzická osoba vykonávať remeselné alebo viazané živnosti, musí spĺňať tiež podmienku osobitnej odbornej spôsobilosti, ktorú zákon vyžaduje na vykonávanie konkrétnej remeselnej či viazanej živnosti, prípadne môže prevádzkovať takúto živnosť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby - zodpovedného zástupcu.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, pri živnostiach rozlišujeme 3 druhy - voľné, viazané a remeselné živnosti.

Zoznam voľných živností je dostupný k stiahnutiu na stránkach Ministerstva vnútra. Živnostník môže ohlásiť neobmedzený počet voľných živností. Za ohlásenie voľnej živnosti sa v prípade elektronického ohlásenia neplatí žiaden správny poplatok. V prípade listinného ohlásenia je správny poplatok vo výške 7 EUR za každú ohlásenú voľnú živnosť .

Zoznam viazaných živností a informácie akým spôsobom možno splniť podmienku odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie konkrétnej viazanej živnosti je taktiež dostupný na stránke Ministerstva vnútra. Za ohlásenie každej viazanej živnosti sa v prípade elektronického ohlásenia platí správny poplatok vo výške 11 EUR a v prípade listinného ohlásenia 22 EUR.

Aj zoznam remeselných živností a informácie o tom, v akom odbore musí byť živnostník, resp. zodpovedný zástupca vyučený za účelom splnenia podmienky odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie konkrétnej remeselnej živnosti je dostupný k stiahnutiu na vyššie uvedenej adrese. Za ohlásenie každej remeselnej živnosti sa v prípade elektronického ohlásenia platí správny poplatok vo výške 11 EUR a v prípade listinného ohlásenia 22 EUR.