Ohlásenie živnosti

Naša advokátska kancelária ponúka klientom právne služby pri ohlasovaní živností. Túto právnu službu poskytujeme:

  • fyzickým osobám, ktoré majú záujem začať podnikať na základe živnostenského oprávnenia,
  • fyzickým osobám, ktoré už živnostenské oprávnenie majú a majú záujem o rozšírenie predmetu podnikania o ďalšie živnosti,
  • novozaloženým obchodným spoločnostiam v rámci procesu zakladania spoločnosti (bližšie informácie viď Zakladanie obchodných spoločností),
  • existujúcim obchodným spoločnostiam, ktoré majú záujem o rozšírenie predmetu podnikania o ďalšie živnosti (bližšie informácie viď Zmeny v obchodných spoločnostiach).


Pokiaľ sa fyzická osoba chce stať sa živnostníkom, musí spĺňať 3 základné podmienky: a) dosiahnuť vek aspoň 18 rokov, b) mať plnú spôsobilosť na právne úkony, c) byť bezúhonná, pričom za bezúhonnú osobu sa na účely živnostenského zákona nepovažuje len ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný úmyselný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.

Ak fyzická osoba spĺňa všetky vyššie uvedené podmienky, môže prevádzkovať všetky voľné živnosti. Pokiaľ však chce fyzická osoba vykonávať remeselné alebo viazané živnosti, musí spĺňať tiež podmienku osobitnej odbornej spôsobilosti, ktorú zákon vyžaduje na vykonávanie konkrétnej remeselnej či viazanej živnosti, prípadne môže prevádzkovať takúto živnosť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby - zodpovedného zástupcu.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, pri živnostiach rozlišujeme 3 druhy - voľné, viazané a remeselné živnosti.

Zoznam voľných živností je dostupný k stiahnutiu na nasledovnom odkaze. Živnostník môže ohlásiť neobmedzený počet voľných živností. Za ohlásenie voľnej živnosti sa v prípade elektronického ohlásenia neplatí žiaden správny poplatok. V prípade listinného ohlásenia je správny poplatok vo výške 5,- EUR za každú ohlásenú voľnú živnosť.

Zoznam viazaných živností a informácie akým spôsobom možno splniť podmienku odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie konkrétnej viazanej živnosti je dostupný k stiahnutiu na nasledovnom odkaze. Za ohlásenie každej viazanej živnosti sa v prípade elektronického ohlásenia platí správny poplatok vo výške 7,50 EUR a v prípade listinného ohlásenia 15,- EUR.

Zoznam remeselných živností a informácie o tom, v akom odbore musí byť živnostník, resp. zodpovedný zástupca vyučený za účelom splnenia podmienky odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie konkrétnej remeselnej živnosti je dostupný k stiahnutiu na nasledovnom odkaze. Za ohlásenie každej remeselnej živnosti sa v prípade elektronického ohlásenia platí správny poplatok vo výške 7,50 EUR a v prípade listinného ohlásenia 15,- EUR.


Chcete začať podnikať ako živnostník alebo rozšíriť svoj predmet činnosti? Využite služby našej advokátskej kancelárie!

Odmena našej advokátskej kancelárie za zastupovanie v konaní pred príslušným okresným úradom, odborom živnostenského podnikania vo veci ohlásenia voľnej, viazanej či remeselnej živnosti je spravidla vo výške 50,- EUR.

Vo vyššie uvedenej odmene nie sú zahrnuté správne poplatky za prípadné viazané či remeselné živnosti vo výške 7,50 EUR za každú remeselnú či viazanú živnosť.

V prípade, že máte záujem o ohlásenie živnosti prostredníctvom našej advokátskej kancelárie, tak nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.