Podvod ako trestný čin

13.05.2024, JUDr. Václav Duska

Trestný zákon upravuje v ustanovení § 221 skutkové podstaty trestného činu Podvod. Základná skutková podstata tohto trestného činu znie aktuálne nasledovne: "Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

Z vyššie citovaného teda vyplýva, že nie každé podvodné konanie je možné kvalifikovať ako trestný čin Podvod. Na naplnenie znakov skutkovej podstaty je nevyhnutné splniť nasledujúce podmienky:

  • uvedenie inej osoby do omylu alebo využitie jej omylu,

  • obohatenie seba alebo tretej osoby,

  • spôsobenie aspoň malej škody na cudzom majetku (aktuálne minimálne 266,01 EUR, v prípade, že nadobudne účinnosť novela Trestného zákona, ktorej účinnosť bola pozastavená Ústavným súdom, minimálne 700,01 EUR).

V prípade absencie ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok nepôjde o trestný čin Podvodu. Pokiaľ teda niekto uvedie niekoho do omylu a spôsobí mu aspoň malú škodu, avšak zároveň tým neobohatí seba ani nikoho iného (ani nekonal v úmysle obohatiť seba alebo iného), nedopustí sa trestného činu Podvod. Rovnako Podvodom nebude ani využitie niekoho omylu za účelom svojho obohatenia, ak tým nebola spôsobená aspoň malá škoda na cudzom majetku (za škodu na majetku sa považuje aj ušlý zisk).

Okrem trestného činu Podvodu sú v Trestnom zákone aj špeciálne skutkové podstaty špecifických podvodných konaní, a to konkrétne Úverový podvod podľa § 222 Trestného zákon, Poisťovací podvod podľa § 223 Trestného zákona, Kapitálový podvod podľa § 224 Trestného zákona a Subvenčný podvod podľa § 225 Trestného zákona. Tieto trestné činy majú vo vzťahu k trestnému činu Podvod povahu lex specialis, tzn. v prípade, že budú jedným konaním naplnené znaky skutkovej podstaty ktoréhokoľvek z nich a zároveň aj znaky skutkovej podstaty trestného činu Podvod, bude konanie kvalifikované podľa špeciálnych skutkových podstát.