Porušovanie domovej slobody

13.05.2024, JUDr. Václav Duska

Trestný čin Porušovanie domovej slobody je upravený v ustanovení § 194 Trestného zákona. Základná skutková podstata tohto trestného činu znie aktuálne nasledovne: "Kto neoprávnene vnikne do obydlia iného alebo tam neoprávnene zotrvá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

Na to, aby bolo možné naplniť znaky skutkovej podstaty Porušovania domovej slobody je tak nevyhnutné neoprávnene vniknúť do obydlia inej osoby alebo tam neoprávnene zotrvať, tzn. ide o situáciu keď bol vstup do obydlia síce oprávnený (napr. z dôvodu pozvania od obyvateľa obydlia), ale po skončení takého oprávnenia tam táto osoba naďalej zotrváva. V rámci vniknutia postačuje na naplnenie objektívnej stránky len obyčajný vstup do obydlia bez nutnosti prekonania akejkoľvek prekážky, napr. vniknutie cez otvorené okno a pod. Prekonanie prekážky je potom dôvodom na použitie prísnejšej kvalifikácie.

Za obydlie možno v zmysle ustanovenia § 122 ods. 5 Trestného zákona považovať dom, byt alebo iné priestory slúžiace na bývanie vrátane priestorov a pozemkov k nim patriacich, ak sú ako súčasť obydlia uzavreté. Pokiaľ by teda došlo k neoprávnenému vniknutiu do nehnuteľnosti, ktorá neslúži na bývanie, nie je možné naplniť znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu.

Okrem vyššie spomínaného prekonania prekážky sa prísnejšia kvalifikácia s trestom odňatia slobody na jeden až päť rokov uplatní aj v prípade spáchania skutku závažnejším spôsobom konania, spáchaním skutku s osobitného motívu alebo spáchaním skutku s najmenej s dvoma ďalšími osobami. Najprísnejšia sadzba s trestom odňatia slobody na tri až osem rokov sa uplatní pri spáchaní skutku voči chránenej osobe a pri spáchaní skutku ako člen nebezpečného zoskupenia.

Trestný čin Porušovanie domovej slobody sa páchatelia veľmi často dopúšťajú v jednočinnom súbehu s trestným činom Krádeže podľa § 212 Trestného zákona (vlámanie sa do obydlia a následne prisvojenie si vecí nachádzajúcich sa v ňom).