Povinnosť zapísať dátumy narodenia a rodné čísla spoločníkov do obchodného registra

24.01.2021, JUDr. Václav Duska


Kým do 30.09.2020 sa vo vzťahu k identifikácii spoločníkov spoločností s ručením obmedzeným zapisovali do obchodného registra len mená, priezviská a bydliská spoločníkov, od 01.10.2020 (kedy nadobudla účinnosť novelizácia zákona o obchodnom registri) sa už okrem týchto údajov vyžaduje pri identifikácii spoločníkov v obchodnom registri aj zápis ich dátumov narodenia a rodných čísiel. V prípade, že je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným osoba, ktorej nebolo rodné číslo pridelené, tak sa namiesto rodného čísla zapisuje do obchodného registra iný identifikačný údaj tejto osoby, ktorým je najmä číslo preukazu totožnosti, číslo cestovného dokladu alebo číslo dokladu o pobyte cudzinca.

Nové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré boli do obchodného registra zapísané na základe návrhu na zápis podanom po 30.09.2020 by mali mať tieto identifikačné údaje o  svojich spoločníkoch kompletne zapísané. Staršie spoločnosti s ručením obmedzeným tieto údaje zapísané nemajú a vzniká im tak povinnosť identifikačné údaje o spoločníkoch spoločnosti do obchodného registra doplniť. Povinnosť zapísať údaje o dátume narodenia, rodnom čísle či inom identifikátore spoločníkov vzniká všetkým starším spoločnostiam s ručením obmedzeným, a to aj v prípade, že v obchodnom registri sú už tieto identifikačné údaje o rovnakých osobách zapísané na inom mieste napr. v časti týkajúcej sa konateľov spoločnosti či konečných užívateľov výhod spoločnosti.

Lehota na splnenie povinnosti doplniť identifikačné údaje o spoločníkoch spoločnosti uplynie najneskôr dňa 30.09.2022. Zároveň však platí, že na akýkoľvek návrh na zápis zmien v obchodnom registri týkajúci sa spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý bude podaný po 30.09.2021, nebude registrový súd prihliadať, pokiaľ spoločnosť týmto návrhom na zápis zmien v obchodnom registri zároveň nedoplní taktiež predmetné identifikačné údaje o spoločníkoch spoločnosti (ak spoločnosť tieto údaje nezapísala do obchodného registra už skôr). Ak teda spoločnosť s ručením obmedzeným bude chcieť po 30.09.2021 napríklad zapísať zmenu svojho sídla či obchodného mena, bude musieť spoločne s týmto návrhom zapísať aj údaj o dátume narodenia, rodnom čísle resp. iný identifikačný údaj svojich spoločníkov. Ak tak spoločnosť neurobí, registrový súd nebude na návrh prihliadať a tieto zmeny nezapíše. V takom prípade ale registrový súd aspoň vyzve spoločnosť na odstránenie nedostatkov v lehote 15 dní od doručenia výzvy.

V prípade, že identifikačné údaje o spoločníkoch spoločnosti s ručením obmedzeným nebudú do obchodného registra zapísané ani do 30.09.2022 registrový súd uloží fyzickej osobe oprávnenej konať menom spoločnosti s ručením obmedzeným (teda konateľovi) pokutu až do výšky 3.310,- EUR.

Možno teda odporučiť, aby spoločnosti s  ručením obmedzeným doplnili do obchodného registra dátumy narodenia, rodné čísla, resp. iné identifikačné údaje svojich spoločníkov už spoločne s najbližším návrhom na zápis zmien tak, aby sa po 30.09.2021 nevystavili riziku, že konanie o ich nasledujúcom návrhu na zápis zmien v obchodnom registri sa značne predĺži, resp. že po 30.09.2022 bude ich konateľom uložená pokuta.


Chcete zapísať identifikačné údaje o spoločníkoch spoločnosti do obchodného registra alebo uskutočniť akékoľvek iné zmeny týkajúcej sa Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným? Využite služby našej advokátskej kancelárie -  Kontakt