Na čo si dávať pozor pri požičiavaní peňazí?

17.09.2021, JUDr. Václav Duska

Pravdepodobne každý sa už stretol s tým, že ho známy či rodinný príslušník oslovil so žiadosťou o požičanie peňazí. Požičanie peňazí však môže mať za následok aj to, že veriteľ svoje peniaze už nikdy neuvidí a teda aj koniec dobrých vzťahov s dlžníkom. Z toho dôvodu je potrebné sa ešte pred poskytnutím pôžičky pokúsiť minimalizovať riziko jej prípadného nevrátenia.

Občiansky zákonník nevyžaduje pre zmluvu o pôžičke písomnú formu, teda zmluva o pôžičke môže byť platne uzatvorená aj ústne. Napriek tomu možno písomnú formu zmluvy o pôžičke odporučiť. Pokiaľ totiž nebude existovať písomná zmluva o pôžičke, môže v prípadnom súdnom spore vyvstať otázka, či poskytnuté peňažné prostriedky skutočne boli pôžičkou a či náhodou neboli darom (kedy by dlžník nebol povinný vrátiť peňažné prostriedky vôbec), resp. či nešlo o bezdôvodné obohatenie (kedy by bola premlčacia doba nároku na vrátenie peňazí kratšia).

Ak však napriek vyššie uvedenému bude zmluva o pôžičke len ústna, možno odporučiť, aby sa skutočnosť, že ide o pôžičku uviedla aspoň pri samotnom poskytnutí peňazí. V prípade, že peniaze budú poskytnuté bezhotovostným prevodom na účet dlžníka (čo je žiadúce za účelom preukázania, že peniaze boli skutočne dlžníkovi poskytnuté), je vhodné pri absencii písomnej zmluvy uviesť do správy pre príjemcu skutočnosť, že ide o pôžičku a ideálne aj informáciu, do kedy má byť pôžička vrátená. V prípade, že budú peniaze odovzdané v hotovosti k rukám dlžníka, je vhodné vyhotoviť aspoň písomné vyhlásenie dlžníka o prevzatí peňazí s uvedením, že ide o pôžičku a dátum, do kedy je povinný ju veriteľovi vrátiť s úradne osvedčeným podpisom dlžníka.

Ako už vyplýva z vyššie uvedeného, v zmluve o pôžičke by sa mali zmluvné strany dohodnúť aj na dátume, do kedy je dlžník povinný veriteľovi pôžičku vrátiť. V prípade, že si veriteľ a dlžník dohodnú pevný dátum, do kedy má byť pôžička vrátená tak platí, že pokiaľ v tento deň dlžník veriteľovi pôžičku nevráti, tak veriteľ nie je povinný už dlžníka na vrátenie pôžičky osobitne vyzývať a hneď v nasledujúci deň sa môže veriteľ domáhať vrátenia pôžičky súdnou cestou a požadovať aj úroky z omeškania. Zmluvné strany sa môžu v zmluve o pôžičke dohodnúť aj na tom, že pôžička bude splácaná v pravidelných alebo aj nepravidelných splátkach.

Ak si veriteľ s dlžníkom nedohodnú termín, do kedy má byť pôžička vrátená, tak platí, že dlžník je povinný vrátiť pôžičku prvého dňa po tom, čo ho o vrátenie pôžičky veriteľ požiadal. Právo veriteľa požiadať dlžníka o vrátenie pôžičky vzniká v takomto prípade už od okamihu poskytnutia pôžičky dlžníkovi a od tohto okamihu začína plynúť aj premlčacia doba tohto práva, pričom v zmysle aktuálnej judikatúry od tohto okamihu začína plynúť aj premlčacia doba nároku na vrátenie pôžičky (samotné požiadanie o vrátenie pôžičky teda nemá vplyv na premlčanie nároku, ale len na dátum omeškania dlžníka).

Ak by sa termín vrátenia pôžičky nechal na vôli dlžníka (napr. ustanovením zmluvy v znení "dlžník vráti pôžičku veriteľovi, keď bude môcť"), tak v prípade, že dlžník nebude ochotný veriteľovi pôžičku vrátiť, sa veriteľ bude musieť najprv na súde domáhať určenia termínu vrátenia pôžičky. Súd určí termín vrátenia pôžičky tak, aby bol v súlade s dobrými mravmi. Až následne po nevrátení pôžičky ani do súdom stanoveného termínu, bude môcť veriteľ žalovať dlžníka aj o zaplatenie dlžnej sumy.

Vzhľadom na vyššie uvedené teda možno odporučiť pevne stanovený dátum, do kedy má byť pôžička vrátená.

Pri poskytnutí peňažnej pôžičky si možno zároveň dohodnúť zmluvný úrok. Pri určovaní výšky zmluvného úroku je potrebné si dať pozor najmä na to, aby dohodnuté úroky neboli v hrubom nepomere k výške poskytnutej pôžičky, čo by mohlo mať za následok nielen neplatnosť zmluvy o pôžičke, ale prípadne aj vznik trestnoprávnej zodpovednosti pre trestný čin úžery.

Pokiaľ teda veriteľ bude postupovať v súlade s vyššie uvedeným, mal by vedieť preukázať poskytnutie peňažných prostriedkov dlžníkovi, skutočnosť, že ide o pôžičku a aj dátum, do kedy mala byť vrátená. V prípade, že dlžník nepreukáže vrátenie pôžičky veriteľovi, tak by veriteľ mal byť v súdnom konaní úspešný.

Ani samotný úspech v súdnom konaní však nemusí znamenať, že sa veriteľ skutočne k svojím peniazom dostane. Dlžník totiž nemusí mať žiaden majetok, ktorý by mohol byť speňažený za účelom uspokojenia pohľadávky veriteľa. Z toho dôvodu je vhodné pohľadávku na vrátenie pôžičky zabezpečiť niektorým zo zabezpečovacích inštitútov, ako je napríklad ručenie inej osoby alebo v prípade väčších pôžičiek aj záložné právo k nehnuteľnosti a tým znížiť riziko nevrátenia pôžičky. 


Máte záujem o právne služby v oblasti pôžičiek? Potrebujete pripraviť zmluvu o pôžičke, vymáhať Vami poskytnutú a nevrátenú pôžičku, resp. brániť sa pred takýmto vymáhaním? Kedykoľvek nás kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.