Právo prechodu a prejazdu cez pozemok

Naša advokátska kancelária ponúka právne služby pri zriaďovaní vecného bremena prechodu a prejazdu cez pozemok a zápise takéhoto vecného bremena do katastra nehnuteľností.

Vecné bremeno prechodu a prejazdu cez pozemok sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorú medzi sebou uzatvárajú osoba, ktorá vlastní dotknutý pozemok, cez ktorý sa má prechádzať ako povinný z vecného bremena a osoba, ktorá má byť k takémuto prechodu a prejazdu oprávnená ako oprávnený z vecného bremena. V prípade, že sa vecné bremeno zriaďuje ako vecné bremenom in rem, teda v prospech akéhokoľvek vlastníka inej nehnuteľnosti, môže byť povinný a oprávnený z vecného bremena rovnaká osoba. Zmluva o zriadení vecného bremena prechodu a prejazdu musí byť písomná a podpis povinného z vecného bremena musí byť úradne osvedčený.

K zápisu takéhoto vecného bremena je potrebné taktiež nechať si od geodeta vyhotoviť geometrický plán, na ktorom bude zakreslená časť dotknutého pozemku, cez ktorú sa má prechádzať. Geometrický plán musí byť úradne overený príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom. Geometrický plán nie je nutné vyhotovovať ak sa má prechádzať cez celý dotknutý pozemok.

Právo prechodu a prejazdu možno zriadiť na dobu neurčitú, tak aj na dobu určitú a môže sa zriadiť bezodplatne alebo aj za odplatu.

Klientom ponúkame pri zriadení vecného bremena prechodu a prejazdu dva varianty poskytnutia právnych služieb:

  • prvý variant spočíva len v samotnom vypracovaní zmluvy a návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. Výška odmeny advokátskej kancelárie je vtedy spravidla 140 EUR. V prípade využitia tohto variantu musí klient sám podať návrh na vklad s prílohami na katastri a uhradiť katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý je štandardne vo výške 100 EUR.
  • druhý variant spočíva nielen v príprave vyššie uvedenej dokumentácie, ale aj v zastupovaní v katastrálnom konaní. V tomto prípade je výška odmeny advokátskej kancelárie spravidla 185 EUR, avšak katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý uhrádza klient, sa v prípade využitia tohto variantu znižuje na sumu 35 EUR, tzn. v konečnom dôsledku klient jednak zaplatí menej (220 EUR), ale najmä nemusí chodiť na kataster.

Vo vyššie uvedených cenách nie sú zahrnuté náklady na úradné osvedčenie podpisu povinného z vecného bremena u notára alebo na úrade.V niektorých zložitejších prípadoch môžu byť ceny vyššie.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.