Prerušenie konania o návrhu na vklad

Naša advokátska kancelária ponúka klientom kvalifikované právne služby pri odstraňovaní nedostatkov návrhov na vklad, resp. ich príloh, a to vyhotovením dodatku k návrhu na vkladu alebo dodatku k zmluve, na základe ktorej má dôjsť k vkladu práva do katastra nehnuteľností.

Konanie o návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností môže byť prerušené z rôznych dôvodov (napr. pre nezaplatenie poplatku, pre zhodný návrh všetkých účastníkov, pre začatie konania o predbežnej otázke apod.). Tým ďaleko najčastejším dôvodom pre prerušenie konania o návrhu na vklad je však to, že príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor vyzve účastníka konania, aby odstránil nedostatky návrhu na vklad alebo jeho príloh (tzn. zmluvy).

K nedostatkom návrhu na vklad alebo jeho prílohy (kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, záložnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, atď.) dochádza najčastejšie v prípade, že sa zmluvné strany rozhodnú nevyužiť služby advokáta, ale rozhodnú sa či už si spísať zmluvu a návrh na vklad sami alebo využijú vzor stiahnutý z internetu.

Ako návrh na vklad, tak aj jednotlivé vyššie spomínané zmluvy však musia obsahovať množstvo náležitostí, ktoré vyžaduje platná právna úprava, pričom vzory dostupné na internete ich často neobsahujú a bežní ľudia o nich ani nevedia. Ak zmluvné strany tieto náležitosti opomenú, prípadne ich síce neopomenú, ale sú v návrhu na vklad alebo zmluve uvedené nesprávne či neúplne, ide o taký nedostatok, ktorý bude mať za následok práve prerušenie katastrálneho konania.

Okresný úrad, katastrálny odbor pri prerušení konania stanoví účastníkom lehotu, v ktorej sú účastníci povinní nedostatky návrhu na vklad a jeho príloh opraviť. Zároveň účastníkom katastrálneho konania uvedie aj spôsob, akým je možné nedostatok alebo nedostatky opraviť, a tým je spravidla dodatok k návrhu na vklad alebo dodatok k zmluve, prípadne oboje súčasne. V prípade, že všetky nedostatky nebudú v lehote riadne opravené, bude katastrálne konanie zastavené.

Riadne odstránenie všetkých nedostatkov má teda pre zmluvné strany zásadný význam, nakoľko sa ním vyhnú zastaveniu konania a tým pádom aj prípadnému riziku, že bude k tej istej nehnuteľnosti podaný iný návrh na vklad a iný účastníkmi, ktorý ich po zastavení konania predbehne, čo by malo za následok možné zaťaženie nehnuteľnosti alebo jej prevod na inú osobu.

V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Cena za prípravu dodatku k zmluve (a prípadne aj dodatku k návrhu na vklad) je vo väčšine prípadov 100 EUR.