Prevod obchodného podielu

Prevod obchodného podielu je najčastejšou právnou skutočnosťou, na základe ktorej dochádza k zmene spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločenské zmluvy, resp. zakladateľské listiny väčšiny spoločností s ručením obmedzeným podmieňujú prevod obchodného podielu či už na tretiu osobu alebo aj na iného spoločníka súhlasom valného zhromaždenia.

Pokiaľ zakladateľský dokument prevod obchodného podielu vôbec neupravuje, použije sa právna úprava Obchodného zákonníka, čo bude mať za následok, že na iného spoločníka možno previesť obchodný podiel len so súhlasom valného zhromaždenia a na tretiu osobu nemožno obchodný podiel previesť vôbec. Pokiaľ by chcel spoločník takejto spoločnosti previesť svoj obchodný podiel na tretiu osobu, bolo by potrebné najprv zvolať valné zhromaždenie, na ktorom sa schváli zmena zakladateľského dokumentu, tak aby bol prevod obchodného podielu na tretiu osobu prípustný.

Ak zakladateľský dokument spoločnosti nestanovuje niečo iné, môže valné zhromaždenie spoločnosti rozhodovať o súhlase s prevodom obchodného podielu, ak sú na ňom prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov.

Zmluva o prevode obchodného podielu musí byť písomná. Podpisy nadobúdateľa aj prevodcu na nej musia byť úradne osvedčené. Obchodný podiel môže byť prevedený za odplatu aj bezodplatne. Ak sa obchodný podiel prevádza na tretiu osobu, táto musí v zmluve vyhlásiť, že pristupuje k zakladateľskému dokumentu spoločnosti, resp. k stanovám.

Pri prevádzaní obchodných podielov je treba brať ohľad aj na úpravu trestného činu Nekalá likvidácia podľa ustanovenia § 251b Trestného zákona.

Potrebujete uskutočniť vo Vašej spoločnosti zmenu spoločníka na základe prevodu obchodného podielu? Využite služby našej advokátskej kancelárie. Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za prípravu potrebných dokumentov a za zastupovanie v registrovom konaní je v takýchto prípadoch spravidla 120 EUR. V cene nie je zahrnutý súdny poplatok, ktorý je vo výške 50 EUR. Túto službu poskytujeme záujemcom z celého Slovenska (všetko vybavíme aj online).

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.