Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je verejným registrom slúžiacim na identifikáciu fyzických a právnických osôb, ktoré vo väčšom objeme prijímajú finančné prostriedky z verejného sektora (od štátu, VÚC, miest, obcí, právnických osôb nimi zriadených apod.). Register je verejne dostupný na webovej adrese www.rpvs.gov.sk a môže tak doňho nahliadnuť ktokoľvek.

Jeho hlavnou výhodou je najmä odkrytie fyzických osôb, ktoré reálne ovládajú právnické osoby v ňom zapísané - konečných užívateľov výhod, preto sa niekedy nazýva aj protischránkový register. Povinnosť uviesť svojho konečného užívateľa výhod v ňom majú nielen slovenské osoby (obchodné spoločnosti a družstvá, ale aj občianske združenia, nadácie, verejné príspevkové organizácie apod.), ale aj tie zahraničné, u ktorých môže byť získanie vlastníckej štruktúry problematickejšie.

Do Registra partnerov verejného sektora sa môže dobrovoľne nechať zapísať  ktokoľvek - fyzické osoby nepodnikatelia, samostatne zárobkovo činné osoby aj právnické osoby. Dobrovoľne sa do RPVS nechávajú zapísať najmä tie osoby, od ktorých to vyžadujú obchodní partneri alebo verejní obstarávatelia.

Zápis do Registra partnerov verejného sektora však môže byť aj povinnosťou. Povinnosť zápisu sa týka najmä tých osôb, ktoré:

  • prijímajú od verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom stanovený limit,
  • uzatvárajú zmluvy, rámcové dohody alebo koncesné zmluvy s predmetom plnenia nad zákonom stanovený limit,
  • sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a získavajú plnenia nad zákonom stanovený limit, 
  • sú zdravotnými poisťovňami,
  • postúpením alebo inak nadobudnú pohľadávku voči subjektom verejného sektora v hodnote nad zákonom stanovený limit, atď.

Záujemcovia o zápis do Registra partnerov verejného sektora si vykonanie zápisu nemôžu zabezpečiť sami. Musia využiť služby tzv. oprávnenej osoby, ktorými sú najmä advokáti, notári a audítori. Túto oprávnenú osobu je potom zapísaný partner verejného sektora povinný informovať o všetkých prípadných zmenách týkajúcich sa zapísaných údajov o partnerovi verejného sektora, resp. jeho konečných užívateľoch výhod. V prípade neaktuálnosti zapísaných údajov hrozia partnerovi verejného sektora extrémne vysoké finančné sankcie.

Naša advokátska kancelária poskytuje záujemcom z celého Slovenska a rovnako aj zo zahraničia služby oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora. Informácie o podmienkach poskytovania tejto služby získate po kliknutí na nasledujúci odkaz - Zápis do Registra partnerov verejného sektora, prípadne nás môžete kedykoľvek kontaktovať či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.