Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora je verejným registrom slúžiacim na identifikáciu konečných užívateľoch výhod Partnerov verejného sektora. Partnermi verejné sektora sú slovenské aj zahraničné fyzické a právnické osoby, ktoré vo väčšom objeme prijímajú finančné prostriedky zo slovenského verejného sektora (od štátu, VÚC, miest, obcí, právnických osôb nimi zriadených apod.). Register partnerov verejného sektora je verejne dostupný a môže tak doňho nahliadnuť ktokoľvek. Vzhľadom na odkrývanie konečných užívateľoch výhod sa niekedy označuje aj ako protischránkový register.

Do Registra partnerov verejného sektora sa môže dobrovoľne nechať zapísať  ktokoľvek - nepodnikajúce fyzické osoby, samostatne zárobkovo činné osoby aj právnické osoby.

Zápis do Registra partnerov verejného sektora však môže byť aj povinnosťou. Povinnosť zápisu sa týka najmä tých osôb, ktoré:

  • prijímajú od verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom stanovený limit,
  • uzatvárajú zmluvy, rámcové dohody alebo koncesné zmluvy s predmetom plnenia nad zákonom stanovený limit,
  • sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a získavajú plnenia nad zákonom stanovený limit, 
  • sú zdravotnými poisťovňami,
  • postúpením alebo inak nadobudnú pohľadávku voči subjektom verejného sektora v hodnote nad zákonom stanovený limit, atď.

Záujemcovia o zápis do Registra partnerov verejného sektora si vykonanie zápisu nemôžu zabezpečiť sami. Musia využiť služby tzv. oprávnenej osoby, ktorými sú najmä advokáti, notári a audítori. Túto oprávnenú osobu je potom zapísaný partner verejného sektora povinný informovať o všetkých prípadných zmenách týkajúcich sa zapísaných údajov o partnerovi verejného sektora, resp. jeho konečných užívateľoch výhod. V prípade neaktuálnosti alebo nesprávnosti zapísaných údajov hrozia partnerovi verejného sektora vysoké finančné sankcie.

Naša advokátska kancelária poskytuje záujemcom z celého Slovenska a rovnako aj zo zahraničia služby oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora. Cena za zápis do Registra partnerov verejného sektora je spravidla 150,- EUR (v prípade zložitejších vlastníckych štruktúr môže byť cena vyššia).

Pozor! Vzhľadom na blížiaci sa koniec kalendárneho roka 2023, bude cena za podanie návrhu na zápis do Registra partnerov verejného sektora pre záujemcov do konca roka znížená na 50,- EUR (následná paušálna ročná odmena, ktorá sa platí od roku 2024, ostáva v bežných prípadoch vo výške 150,- EUR).

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania tejto služby získate na nasledujúcom odkaze - Zápis do Registra partnerov verejného sektora, prípadne nás môžete kedykoľvek kontaktovať telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.