Regresný nárok záložcu voči dlžníkovi

15.05.2021, JUDr. Václav Duska

Pri záložnom práve vystupujú tri subjekty - veriteľ, dlžník a záložca. Veriteľ disponuje pohľadávkou znejúcou voči dlžníkovi, ktorá je zabezpečená záložným právom k zálohu - majetku vo vlastníctve záložcu. Dlžníkom a záložcom môže, ale nemusí byť tá istá osoba. K diferenciácii týchto subjektov môže dôjsť už pri zriaďovaní záložného práva, teda ak zmluvu o zriadení záložného práva uzatvára s veriteľom ako záložca osoba odlišná od dlžníka, ale aj následne v priebehu trvania záložného práva, keď dlžník, ktorý je zároveň záložcom, prevedie vlastnícke právo k zálohu na tretiu osobu.

Aj napriek tomu, že Občiansky zákonník obsahuje pomerne rozsiahlu úpravu záložného práva, vzťahu, ktorý v takýchto prípadoch vzniká medzi záložcom a dlžníkom sa vôbec nevenuje. Ak sú teda záložcom a dlžníkom odlišné osoby, vyvstávajú otázky, aké nároky voči sebe navzájom majú po prípadnom výkone záložného práva veriteľom, keď sa zabezpečená pohľadávka uspokojí zo zálohu.

K takýmto situáciám dochádza pomerne bežne. V prípade, že totiž veriteľ má svoju pohľadávku zabezpečenú záložným právom, väčšinou sa ani nepokúša vymôcť svoju pohľadávku súdnou cestou voči dlžníkovi, ale rovno pristupuje k výkonu záložného práva k zálohu. K výkonu záložného práva teda môže dochádzať aj v prípadoch, kedy je dlžník dostatočne bonitný na to, aby zabezpečenú pohľadávku veriteľovi uhradil, ale spolieha sa na to, že táto pohľadávka bude uspokojená z majetku záložcu a on tak bude z obliga.

Ak bude pohľadávka veriteľa z výťažku z predaja zálohu uspokojená v celom rozsahu, tak dlžníkov záväzok voči veriteľovi skutočne zanikne. Na druhej strane však dlžníkovi vznikne nový záväzok voči záložcovi, ktorý plnil miesto neho, a to za analogického použitia (ZVYŠOK ČLÁNKU JE DOSTUPNÝ LEN PRE REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV).

Máte záujem o právnu pomoc týkajúcu sa záložného práva, resp. regresného nároku záložcu voči dlžníkovi? Kedykoľvek nás kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.