Právne služby

Obchodné právo

 • Zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci
 • Tvorba a pripomienkovanie zmlúv a iných dokumentov
 • Poskytovanie právneho poradenstva, príprava právnych analýz
 • Ochranné známky
 • Vymáhanie pohľadávok

Právo obchodných spoločností

Občianske právo

 • Zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci
 • Tvorba a pripomienkovanie zmlúv a iných dokumentov
 • Poskytovanie právneho poradenstva, príprava právnych analýz
 • Dedičské právo
 • Vymáhanie pohľadávok

Právo nehnuteľností

Pracovné právo

 • Zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci
 • Príprava pracovných zmlúv, vnútorných predpisov apod.
 • Poskytovanie právneho poradenstva, príprava právnych analýz

Správne právo

 • Zastupovanie pred súdmi a správnymi orgánmi v správnych konaniach a správnych súdnych konaniach
 • Poskytovanie právneho poradenstva, príprava právnych analýz

Ústavné právo

 • Spisovanie ústavných sťažností a zastupovanie klientov v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.
 • Poskytovanie právneho poradenstva, príprava právnych analýz

Trestné právo

Iné služby - RPVS