Rozdiel medzi krádežou a lúpežou

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 13.05.2024

Otázka:

"Aký je rozdiel medzi trestnými činmi krádeže a lúpeže?"

Odpoveď:

"Krádež aj Lúpež majú určité podobnosti, ale aj rozdiely. Spoločným znakom oboch týchto trestných činov je úmysel zmocniť sa cudzej veci. Rozdiel je v tom, že pri Lúpeži páchateľ pri úmysle zmocniť sa cudzej veci použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia. Pri Krádeži sa použitie násilia ani hrozby násilím nevyžaduje. Z toho dôvodu je aj Lúpež v rámci systematiky Trestného zákona zaradená medzi trestné činy proti slobode, kým Krádež je zaradená medzi trestné činy proti majetku.

Pri Krádeži nastáva dokonanie trestného činu až samotným zmocnením sa cudzej veci za účelom jej prisvojenia. Pri Lúpeži je trestný čin dokonaný bez ohľadu na to, či sa páchateľ reálne cudzej veci zmocní alebo nie.

Nie každé zmocnenie sa cudzej veci za účelom jej prisvojenia však naplní znaky skutkovej podstaty trestného činu Krádež. K spáchaniu Krádeže dôjde len v prípade, ak bude zároveň splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

  • je spôsobená aspoň malá škoda,
  • čin je spáchaný vlámaním,
  • páchateľ sa bezprostredne po spáchaní činu pokúsi vec uchovať násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,
  • čin je spáchaný na veci, ktorú ma poškodený na sebe alebo pri sebe (vreckári),
  • ukradnutá vec patrí do úrody z pozemku patriaceho do poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo ide o drevo z lesného pozemku alebo rybu z rybníka s intenzívnym chovom,
  • čin je spáchaný na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu podľa osobitného predpisu,
  • páchateľ bol za obdobný čin postihnutý v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch.

Aj z vyššie uvedeného je teda zrejmé, že vo všeobecnosti je Lúpež závažnejším trestným činom ako Krádež. Tomu zodpovedá aj trestná sadzba. Trestná sadzba pri základnej skutkovej podstate Krádeže je trest odňatia slobody až na dva roky. V prípade základnej skutkovej podstaty Lúpeže je trestná sadzba trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov."