Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

Podanie sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia je hneď prvým nástrojom, ktorým platná právna úprava umožňuje osobe obvinenej zo spáchania trestného činu docieliť zastavenie svojho trestného stíhania a v konečnom dôsledku aj ukončiť trestné konanie.

Pokiaľ teda obvinený či už popiera spáchanie skutku, nesúhlasí s právnou kvalifikáciou skutku alebo napríklad rozporuje postup orgánov činných v trestnom konaní v doterajšom priebehu prípravného konania, je vhodné tieto skutočnosti namietať už v sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia a nečakať až na samotné hlavné pojednávanie.

Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia sa podáva policajtovi, ktorý uznesenie o vznesení obvinenia vydal, a to do troch pracovných dní od oznámenia uznesenia obvinenému.

Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia je potrebné formálne odôvodniť, a to buď nesprávnosťou výroku, ktorým bolo voči obvinenému vznesené obvinenie, rozporom medzi výrokom uznesenia o vznesení obvinenia a jeho odôvodnením alebo porušením ustanovení Trestného poriadku o konaní, ktoré vydaniu uznesenia o vznesení obvinenia predchádzalo, ak toto porušenie mohlo spôsobiť nesprávnosť niektorého výroku uznesenia.

V sťažnosti môže obvinený uviesť akékoľvek skutočnosti a označiť, resp. predložiť akékoľvek dôkazy, ktoré neboli orgánom činným v trestnom konaní dosiaľ známe.

Policajt môže po tom, ako mu bude doručená sťažnosť obvineného proti uzneseniu o vznesení obvinenia rozhodnúť o sťažnosti sám, a to tak, že napadnuté uznesenie o vznesení obvinenia zruší. Ak policajt sťažnosti nevyhovie, predloží ju na rozhodnutie prokurátorovi, a ten sťažnosť buď zamietne alebo napadnuté uznesenie o vznesení obvinenia sám zruší.

Trestný poriadok neustanovuje pre vyššie uvedené rozhodnutia policajta ani prokurátora žiadne lehoty.

Bolo Vám vznesené obvinenie zo spáchania trestného činu? Naša advokátska kancelária poskytuje v rámci trestného práva klientom či už obhajobu obvineným v trestnom konaní, pomoc pri príprave sťažností a iných opravných prostriedkov v trestnom konaní alebo tiež právne poradenstvo v oblasti trestného práva. Výška odmeny našej advokátskej kancelárie bude s klientom dohodnutá individuálne.

V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.