Upustenie od dražby z dôvodu zaplatenia dlhu

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 18.06.2024

Otázka:

"Môžem ako vlastník nehnuteľnosti zabrániť jej predaju na dobrovoľnej dražbe ak uhradím dlh kvôli ktorému bola dražba navrhnutá?"

Odpoveď:

"Dlžník a v prípade, že ide o osobu odlišnú od dlžníka, aj vlastník nehnuteľnosti zaťaženej záložným právom, ktoré sa na návrh záložného veriteľa vykonáva prostredníctvom dobrovoľnej dražby, môžu zabrániť vydraženiu nehnuteľnosti na dražbe. Ak pred dražbou takáto osoba uhradí dražobníkovi sumu vymáhanej pohľadávky spolu s jej príslušenstvom a nákladmi dražby, vznikne dražobníkovi povinnosť od dražby upustiť, teda dražbu nevykonať. Vyplýva to z ustanovenia § 19 odsek 1 písm. k) Zákona o dobrovoľných dražbách.

Je teda vhodné v dostatočnom časovom predstihu kontaktovať dražobníka za účelom vyčíslenia pohľadávky, jej príslušenstva a nákladov dražby ku dňu, kedy máte v úmysle dlh uhradiť. Ak sa už dražba začala - vyvolaním, nie je tento postup možný a vlastnícke právo k nehnuteľnosti získa osoba, ktorá na dražbe urobila najvyššie podanie."