Urbariát v RPVS

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 27.08.2023

Otázka:

"Musíme nechať zapísať náš urbariát do Registra partnerov verejného sektora ak máme uzatvorenú zmluvu so Štátnou ochranou prírody a celková získaná suma počas trvania zmluvy presiahne 250 000 EUR?"

Odpoveď:

"Pozemkové spoločenstvo (nazývané tiež urbariát alebo urbár) zapísané v Registri pozemkových spoločenstiev nie je partnerom verejného sektora. Vyplýva to z ustanovenia §  2 ods. 5 písm. n) Zákona o registri partnerov verejného sektora. Aj v prípade, že urbariát bude účastníkom právneho vzťahu so subjektom verejného sektora, pri ktorom vo všeobecnosti vzniká postavenie partnera verejného sektora a s tým súvisiaca povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora (teda jednorazové získanie plnenia prevyšujúceho hodnotu 100 000 EUR, opakujúce získanie plnení v súhrne prevyšujúcich hodnotu 250 000 EUR apod.), pozemkovému spoločenstvu takéto postavenie nevznikne. Za súčasnej právnej úpravy teda urbariát nemá povinnosť nechať sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora."