Úroky z omeškania

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 15.06.2024

Otázka:

"Odberateľ, ktorému som dodal tovar, mi neuhradil faktúru do jej dátumu splatnosti. Aká je výška úrokov z omeškania, ne ktorú mám nárok?"

Odpoveď:

"V prípade, že sa dlžník dostane do omeškania s úhradou dlhu, vzniká veriteľovi voči dlžníkovi nárok požadovať tiež úroky z omeškania. Ich výška sa v prvom rade určuje dohodou medzi veriteľom a dlžníkom. Ak výška úrokov z omeškania nebola medzi veriteľom a dlžníkom dohodnutá, použije sa zákonná sadzba.

Zákonná sadzba je rozdielna v závislosti od toho, či ide o občianskoprávny vzťah (odberateľom je spotrebiteľ) alebo ide o obchodnoprávny vzťah (odberateľom je iný podnikateľ konajúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti).

V oboch prípadoch sa zákonná sadzba odvíja od základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky.

V občianskoprávnych vzťahoch je výška úrokov z omeškania o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania. K dnešnému dňu je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky 4,25 % ročne, teda zákonná sadzba úrokov z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch je aktuálne 9,25 % z dlžnej sumy ročne.

V obchodnoprávnych vzťahoch môže veriteľ požadovať od dlžníka úroky z omeškania vo výške zodpovedajúcej základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania navýšenej o deväť percentuálnych bodov. K dnešnému dňu je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky 4,25 % ročne, teda zákonná sadzba úrokov z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch je aktuálne 13,25 % z dlžnej sumy ročne.

Pokiaľ sa teda Váš odberateľ dostane do omeškania s úhradou svojho dlhu, vzniká Vám nárok na úroky z omeškania vo vyššie uvedených sadzbách v závislosti od druhu právneho vzťahu. Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa v poslednom období mení pomerne často, preto si je vždy vhodné skontrolovať, aká bola výška úrokov z omeškania k prvému dňu omeškania.


Neuhradil Vám odberateľ včas faktúru? Využite služby našej advokátskej kancelárie. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo vyplňte kontaktný formulár na stránke KONTAKT.