Útek účastníka z miesta dopravnej nehody

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 14.05.2024

Otázka:

"Je situácia, kedy účastník dopravnej nehody ušiel z miesta dopravnej nehody pred príchodom polície trestný čin?"

Odpoveď:

"Odpoveď na otázku bude závisieť najmä od okolností prípadu. Útek alebo odchod účastníka dopravnej nehody z miesta nehody by mohol naplniť znaky trestného činu Neposkytnutia pomoci. V zmysle základnej skutkovej podstaty Neposkytnutia pomoci podľa § 178 Trestného zákona sa tohto trestného činu dopustí vodič, ktorý bol účastníkom dopravnej nehody, a ktorý po dopravnej nehode neposkytne potrebnú pomoc inej osobe, ktorá pri tejto dopravnej nehode utrpela ujmu na zdraví, hoci tak mohol urobiť bez ohrozenia seba alebo inej osoby. 

Základným predpokladom na to, aby bolo útek z miesta nehody možné kvalifikovať ako trestný čin, je teda ujma na zdraví iného účastníka dopravnej nehody. Je pritom irelevantné, či bola osoba, ktorá od nehody ušla, vinníkom dopravnej nehody alebo nie. V oboch prípadoch by jej mohla vzniknúť trestná zodpovednosť. Ujmou na zdraví je akékoľvek poškodenie zdravia, tzn. aj drobný úraz.

Pokiaľ pri dopravnej nehode nedošlo k ujme na zdraví inej osoby, tak útek z miesta nehody sám o sebe trestným činom nebude. Takéto konanie bude len priestupkom proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky."