Vecné bremeno uloženia inžinierskych sietí

Naša advokátska kancelária ponúka právne služby pri zriaďovaní vecného bremena uloženia inžinierskych sietí - vodovodnej, elektrickej, kanalizačnej či plynovej prípojky a zápise takéhoto vecného bremena do katastra nehnuteľností.

Vecné bremeno uloženia vodovodnej, elektrickej, kanalizačnej, či plynovej prípojky a jej následnej údržby, opravy apod. sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorú medzi sebou uzatvárajú osoba, na pozemku ktorej sa budú ukladať inžinierske siete ako povinný z vecného bremena a osoba, ktorá si touto prípojkou zabezpečuje prísun inžinierskych sietí ku svojmu pozemku ako oprávnený z vecného bremena. Zmluva o zriadení takéhoto vecného bremena musí byť písomná a podpis povinného z vecného bremena musí byť úradne osvedčený.

K zápisu takéhoto vecného bremena je potrebné taktiež nechať si od geodeta vyhotoviť geometrický plán, na ktorom bude zobrazené presné umiestnenie takejto prípojky na pozemku povinného z vecného bremena. Geometrický plán musí byť úradne overený príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom.

Vecné bremeno uloženia inžinierskych sietí možno zriadiť ako na dobu neurčitú, tak aj na dobu určitú a môže sa zriadiť bezodplatne alebo aj za odplatu. Odplata môže byť dohodnutá ako jednorazová suma splatná po podpise zmluvy o zriadení vecného bremena, ale tiež napríklad ako pravidelne sa opakujúca suma, na mesačnej či ročnej báze.

Klientom ponúkame pri zriadení vecného bremena dva varianty poskytnutia právnych služieb:

  • prvý variant spočíva len v samotnom vypracovaní zmluvy a návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. Výška odmeny advokátskej kancelárie je vtedy spravidla 140 EUR. V prípade využitia tohto variantu musí klient sám podať návrh na vklad s prílohami na katastri a uhradiť katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý je štandardne vo výške 100 EUR.
  • druhý variant spočíva nielen v príprave vyššie uvedenej dokumentácie, ale aj v zastupovaní v katastrálnom konaní. V tomto prípade je výška odmeny advokátskej kancelárie spravidla 185 EUR, avšak katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý uhrádza klient, sa v prípade využitia tohto variantu znižuje na sumu 35 EUR, tzn. v konečnom dôsledku klient jednak zaplatí menej (220 EUR), ale najmä nemusí chodiť na kataster.

Vo vyššie uvedených cenách nie sú zahrnuté náklady na úradné osvedčenie podpisu povinného z vecného bremena u notára alebo na úrade.V niektorých zložitejších prípadoch môžu byť ceny vyššie.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.