Vecné bremeno uloženia inžinierskych sietí

Naša advokátska kancelária ponúka právne služby pri zriaďovaní vecného bremena uloženia inžinierskych sietí - vodovodnej, elektrickej, kanalizačnej či plynovej prípojky a zápise takéhoto vecného bremena do katastra nehnuteľností.

Vecné bremeno uloženia vodovodnej, elektrickej, kanalizačnej, či plynovej prípojky a jej následnej údržby, opravy apod. sa zriaďuje na základe zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorú medzi sebou uzatvárajú osoba, na pozemku ktorej sa budú ukladať inžinierske siete ako povinný z vecného bremena a osoba, ktorá si touto prípojkou zabezpečuje prísun inžinierskych sietí ku svojmu pozemku ako oprávnený z vecného bremena. Zmluva o zriadení takéhoto vecného bremena musí byť písomná a podpis povinného z vecného bremena musí byť úradne osvedčený.

K zápisu takéhoto vecného bremena je potrebné taktiež nechať si od geodeta vyhotoviť geometrický plán, na ktorom bude zobrazené presné umiestnenie takejto prípojky na pozemku povinného z vecného bremena. Geometrický plán musí byť úradne overený príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom.

Vecné bremeno uloženia inžinierskych sietí možno zriadiť ako na dobu neurčitú, tak aj na dobu určitú a môže sa zriadiť bezodplatne alebo aj za odplatu. Odplata môže byť dohodnutá ako jednorazová suma splatná po podpise zmluvy o zriadení vecného bremena, ale tiež napríklad ako pravidelne sa opakujúca suma, na mesačnej či ročnej báze.

Pokiaľ máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri zriaďovaní vecného bremena uloženia inžinierskych sietí tak nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za prípravu zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve uloženie inžinierskych sietí, návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a oznámenia o návrhu na vklad je spravidla vo výške 180,- EUR.

Vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností je spoplatnený správnym poplatkom vo výške 66,- EUR (ktorý sa v prípade podania oznámenia o návrhu na vklad znižuje na sumu 51,- EUR) a počítať je potrebné tiež s nákladmi na overenie podpisov povinného z vecného bremena na zmluvách. Tieto poplatky nie sú zahrnuté v odmene našej advokátskej kancelárie.

Máte však možnosť dohodnúť sa s nami na tom, že naša advokátska kancelária Vás bude zastupovať aj v katastrálnom konaní, a to vrátane podania návrhu na vklad vecného bremena. V takom prípade sa síce výška odmeny našej advokátskej kancelárie navyšuje o 60,- EUR, teda spravidla na sumu 240,- EUR, avšak zároveň v takomto prípade platí, že v odmene advokátskej kancelárie je zahrnutý aj správny poplatok za podanie návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.