Vymáhanie dlhov

Naša advokátska kancelária poskytuje profesionálne právne služby pri vymáhaní akýchkoľvek peňažných dlhov. V prípade, že Vám niekto dlhuje peniaze, tak nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na telefónnom čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

V rámci tejto právnej služby ponúkame vymáhanie peňažných dlhov z akýchkoľvek typov obchodnoprávnych, občianskoprávnych alebo pracovnoprávnych vzťahov, teda napríklad:

  • vymáhanie nezaplatenej faktúry,
  • vymáhanie vrátenia poskytnutej pôžičky,
  • vymáhanie nezaplatenej kúpnej ceny,
  • vymáhanie dlžného nájomného,
  • vymáhanie zmluvných pokút,
  • vymáhanie mzdy, odmeny alebo náhrady mzdy,
  • vymáhanie dlžného výživného,
  • vymáhanie bezdôvodného obohatenia,
  • vymáhanie náhrady škody, apod.

V prípade omeškania dlžníka s plnením svojho peňažného záväzku, vzniká veriteľovi popri nároku na zaplatenie dlžnej sumy tiež nárok požadovať od dlžníka úroky z omeškania z dlžnej sumy. V prípade, že peňažná pohľadávka vyplýva z občianskoprávneho alebo pracovnoprávneho vzťahu, aktuálna výška úrokov z omeškania je 7,50 % ročne z dlžnej sumy. V prípade, že peňažná pohľadávka vyplýva z obchodnoprávneho vzťahu, aktuálna výška úrokov z omeškania je 11,50 % ročne z dlžnej sumy. V prípade omeškania s úhradou nájomného alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu sa miesto úrokov z omeškania použije poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V obchodnoprávnych vzťahoch zároveň popri úrokoch z omeškania vzniká veriteľovi aj nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktorej výška je aktuálne stanovená na 40,- EUR.

Neuhradil Vám dlžník svoj peňažný dlh? Nenechajte svoj dlh premlčať a využite služby našej advokátskej kancelárie! 

V rámci vymáhania dlhov poskytujeme klientom právne služby, a to pri mimosúdnom vymáhaní, súdnom vymáhaní pohľadávok, ako aj v exekučnom konaní.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie pri vymáhaní peňažných dlhov sa určuje spravidla podľa ustanovení vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o tarifnej odmene (a to z hodnoty vymáhanej pohľadávky), tzn. celú odmenu, ktorú zaplatíte našej advokátskej kancelárii, Vám v prípade úspechu v súdnom spore bude povinný nahradiť dlžník.

Pri vyšších dlhoch (cca. 7.000,- EUR a viac) je zároveň možnosť dohodnúť sa s nami na tom, že budete za úkony právnej služby uhrádzať zníženú tarifnú odmenu a zvyšok sa dofakturuje až po úspešnom vymožení dlhu od dlžníka.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na telefónnom čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.