Vymáhanie pohľadávok - cenník

Odmena našej advokátskej kancelárie pri vymáhaní peňažných pohľadávok na Slovensku (mimosúdne, v súdnom alebo exekučnom konaní) sa určuje spravidla podľa zákonnej tarifnej odmeny (a to z hodnoty vymáhanej pohľadávky). Použitie zákonnej tarifnej odmeny má za následok, že po prípadnom úspechu v súdnom spore Vám bude dlžník povinný nahradiť celú odmenu spolu Vašou pohľadávkou.

Pri vyšších pohľadávkach sa vieme dohodnúť aj na tom, že budete za úkony právnej služby uhrádzať len časť zákonnej tarifnej odmeny, pričom zvyšok zákonnej tarifnej odmeny sa fakturuje až po úspešnom vymožení pohľadávky aj náhrady trov.

Príklad: Vymáhaná suma je 10.000,- EUR. Zákonná tarifná odmena za 1 úkon právnej služby s režijným paušálom vychádza na cca 284,- EUR. Je možné sa s nami dohodnúť na tom, že budete za každý úkon právnej služby hradiť priebežne napr. 120,- EUR. Pokiaľ by sa napríklad pri vymáhaní uskutočnili 3 úkony právnej služby, uhradili by ste nám priebežne sumu 360,- EUR a zvyšok, tzn. cca 492,- EUR by ste nám uhradili až potom ako by sa od dlžníka vymohol celý dlh, tzn. 10.000,- EUR ako aj celá zákonná tarifná odmena 852 EUR.

Ak by sa dlžník voči vymáhaniu aktívne bránil, teda podal by odpor voči vydanému platobnému rozkazu a nariaďovali by sa pojednávania na inom súde ako je Mestský súd Košice (najmä ak má dlžník bydlisko mimo Košíc a okolia alebo v prípade obchodno-právnych sporov sídlo mimo Košického kraja), v takom prípade by bolo nutné tiež hradiť hotové výdavky a náhradu za stratu času pri cestách advokáta na pojednávania. Aj tieto náklady Vám však bude povinný v prípade úspechu v súdnom spore nahradiť dlžník.

Súdny poplatok je vo výške 3 %, resp. 6 %, v závislosti od toho, či bude možné využiť upomínacie konanie alebo nie.

Je potrebné si však uvedomiť, že ani prípadný úspech v súdnom spore ešte nezaručuje, že sa dlh skutočne podarí od dlžníka vymôcť. Preto je vhodné ešte pred vymáhaním pohľadávky overiť, či tú nie sú skutočnosti, ktoré by svedčali o tom, že s vymožením dlhu môže byť problém (napr. ak má dlžník už v súčasnosti exekúcie, bol na jeho majetok vyhlásený konkurz, má podľa Finstatu dlhy voči daňovému úradu, sociálnej alebo zdravotnej poisťovni, nevykazuje žiadne tržby, apod.) a následne si teda zvážiť, či vymáhanie dlhu má zmysel alebo nie.

V prípade záujmu o poskytnutie týchto služieb alebo len o vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky pre Váš prípad nás kedykoľvek kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.