Vymáhanie pohľadávok

Naša advokátska kancelária poskytuje podnikateľom kvalifikované právne služby pri vymáhaní akýchkoľvek peňažných pohľadávok, ktoré vzniknú v súvislosti s podnikateľskou činnosťou klienta a rovnako aj pri obrane pred neoprávneným vymáhaním údajných pohľadávok tretích osôb voči klientom.

V prípade, že Vám niekto neuhradil faktúru, resp. máte peňažnú pohľadávku z iného titulu, tak nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na telefónnom čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Poskytujeme mimosúdne vymáhanie pohľadávok, ktoré spočíva v príprave a odoslaní predžalobnej výzvy dlžníkovi a rovnako aj súdne vymáhanie, ktoré spočíva v podaní návrhu na vydanie platobného rozkazu a v zastupovaní na prípadných pojednávaniach a iných úkonoch v rámci súdneho konania. V prípade, že dlžník neuhradí svoj dlh ani po vykonateľnosti súdneho rozhodnutia, pokračujeme vo vymáhaní pohľadávky v exekučnom konaní.

Popri nároku na zaplatenie dlžnej sumy (istiny pohľadávky) vzniká klientovi tiež nárok požadovať od dlžníka úroky z omeškania z dlžnej sumy. V obchodno-právnych vzťahoch (vzťahoch medzi podnikateľmi navzájom) zároveň popri úrokoch z omeškania vzniká klientovi tiež nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktorej výška je aktuálne stanovená na 40 EUR za každú pohľadávku.

MÁTE POHĽADÁVKU PO SPLATNOSTI? NENECHAJTE JU PREMLČAŤ A VYUŽITE NAŠE PRÁVNE SLUŽBY! VYMÁHANIE POHĽADÁVOK ZABEZPEČUJEME V RÁMCI CELÉHO SLOVENSKA.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie pri vymáhaní peňažných pohľadávok sa určuje spravidla podľa zákonnej tarifnej odmeny (a to z hodnoty vymáhanej pohľadávky), tzn. celú odmenu, ktorú zaplatíte našej advokátskej kancelárii, Vám bude po úspechu v súdnom spore povinný preplatiť dlžník spolu Vašou pohľadávkou (pre konkrétny výpočet ceny právnych služieb nám môžete e-mailom zaslať predmetnú neuhradenú faktúru).

Pri vyšších pohľadávkach je zároveň možnosť dohodnúť sa s nami na tom, že budete za úkony právnej služby uhrádzať len zníženú tarifnú odmenu, pričom zvyšok zákonnej tarifnej odmeny sa fakturuje až po tom ako dôjde k vymoženiu pohľadávky.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.