Vymáhanie pohľadávok

Naša advokátska kancelária poskytuje podnikateľom kvalifikované právne služby pri vymáhaní akýchkoľvek peňažných pohľadávok, ktoré vzniknú v súvislosti s podnikateľskou činnosťou klienta a rovnako aj pri obrane pred neoprávneným vymáhaním údajných pohľadávok tretích osôb voči klientom. V prípade, že Vám niekto neuhradil faktúru, resp. máte peňažnú pohľadávku z iného titulu, tak nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na telefónnom čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Poskytujeme mimosúdne vymáhanie pohľadávok, ktoré spočíva v príprave a odoslaní predžalobnej výzvy dlžníkovi a rovnako aj súdne vymáhanie, ktoré spočíva v podaní návrhu na vydanie platobného rozkazu a v zastupovaní na prípadných pojednávaniach a iných úkonoch v rámci súdneho konania. V prípade, že dlžník neuhradí svoj dlh ani po vykonateľnosti súdneho rozhodnutia, pokračujeme vo vymáhaní pohľadávky v exekučnom konaní.

Popri nároku na zaplatenie dlžnej sumy (istiny pohľadávky) vzniká klientovi tiež nárok požadovať od dlžníka úroky z omeškania z dlžnej sumy. V obchodnoprávnych vzťahoch (vzťahoch medzi podnikateľmi navzájom) zároveň popri úrokoch z omeškania vzniká klientovi tiež nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktorej výška je aktuálne stanovená na 40,- EUR.

MÁTE POHĽADÁVKU PO SPLATNOSTI? NENECHAJTE JU PREMLČAŤ A VYUŽITE NAŠE PRÁVNE SLUŽBY! 

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie pri vymáhaní peňažných dlhov sa určuje spravidla podľa ustanovení vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o tarifnej odmene (a to z hodnoty vymáhanej pohľadávky), tzn. celú odmenu, ktorú zaplatíte našej advokátskej kancelárii, Vám v prípade úspechu v súdnom spore bude povinný nahradiť dlžník.

Pri vyšších pohľadávkach je zároveň možnosť dohodnúť sa s nami na tom, že budete za úkony právnej služby uhrádzať len zníženú tarifnú odmenu a zvyšok sa dofakturuje až po tom, ako dlžník svoj dlh vrátane náhrady trov právneho zastúpenia reálne uhradí, resp. ho od neho vymôže súdny exekútor.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.