Vymaľovanie bytu po skončení nájmu

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 14.04.2024

Otázka:

"Onedlho nám končí nájomná zmluva a prenajímateľ od nás žiada, aby sme pred odovzdaním bytu nechali byt vymaľovať, a to aj napriek tomu, že sme steny nijako nepoškodili. Sme povinní tak urobiť?"

Odpoveď:

"Povinnosť vymaľovať byt máte len v prípade ak ste sa na tom dohodli s prenajímateľom v nájomnej zmluve. Ak ste si v nájomnej zmluve túto povinnosť nedohodli, tak v zmysle platnej právnej úpravy je nájomca povinný vrátiť prenajímateľovi byt v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Pokiaľ  teda aktuálny stav stien zodpovedá obvyklému opotrebeniu pôvodného stavu, tak maľovať byt nemusíte. Ak je Vám napríklad odovzdaný čerstvo vymaľovaný byt a vraciate ho po roku, je zrejmé, že farba za ten čas trochu vybledne alebo zašedne. To je však bežné opotrebenie. Iná situácia by nastala ak by napríklad bola niektorá stena po Vašom užívaní poškodená (pokreslená, fľakatá apod.). Ani to však automaticky neznamená povinnosť vymaľovať celý byt, ale prípadne len dotknutú izbu."