Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Chcete si založiť vlastnú spoločnosť s ručením obmedzeným? Využite služby našej advokátskej kancelárie! Túto službu poskytujeme záujemcom z celého Slovenska (všetko vybavíme aj online). Kontaktujte nás emailom na adrese advokatduska@gmail.comtelefonicky na telefónnom čísle 0950 723 390 alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.

Definičným znakom spoločnosti s ručením obmedzeným je to, že spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Kto môže založiť spoločnosť s ručením obmedzeným?

Založiť spoločnosť s ručením obmedzeným môže minimálne jeden zakladateľ (a to fyzická alebo právnická osoba) a maximálne 50 zakladateľov. Ak má byť jediným zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným fyzická osoba, nesmie byť jediným spoločníkom vo viac ako dvoch iných spoločnostiach s ručením obmedzeným. Ak má byť jediným zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným iná spoločnosť s ručením obmedzeným, musí mať táto aspoň dvoch spoločníkov.

Zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným nemôže byť osoba, ktorá je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie. Zakladateľom takisto nemôže byť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov alebo ktorá má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie (to neplatí ak jej správca dane udelí na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným súhlas).

Kto môže byť konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným?

Spoločnosť s ručením obmedzeným musí mať minimálne jedného konateľa, ktorým môže byť aj spoločník spoločnosti. Konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť len fyzická osoba, ktorá dosiahla vek aspoň 18 rokov, má plnú spôsobilosť na právne úkony a je bezúhonná (za bezúhonného sa pre tieto účely nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený).

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným zároveň nesmie byť vedený ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie.

Aká musí byť minimálna hodnota základného imania spoločnosti a hodnota vkladu spoločníka?

Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 5.000 EUR. Hodnota vkladu každého spoločníka aspoň 750 EUR, pričom v súhrne musí hodnota vkladov všetkých spoločníkov dosahovať hodnotu základného imania. Súčasná právna úprava už nevyžaduje, aby bol vklad uhradený na bankový účet. Postačuje len obyčajné vyhlásenie spoločníka ako správcu vkladu, že k vkladu do základného imania došlo.

Chcete si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným? Využite služby našej advokátskej kancelárie!

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za právnu pomoc pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným sa pohybuje v sume od 150 EUR Konkrétna výška odmeny za túto právnu službu však môže byť v niektorých výnimočných prípadoch vyššia, pričom výška v takých prípadoch závisí od ďalších okolností ako sú špecifické požiadavky na vnútorné vzťahy, vlastnícka štruktúra spoločnosti a podobne.

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je zároveň potrebné počítať so súdnym poplatkom vo výške 220 EUR, správnymi poplatkami za prípadné viazané alebo remeselné živnosti (pri voľných živnostiach sa poplatok neplatí) a nákladmi na úradné osvedčenie podpisov na niektorých listinách, pričom tieto poplatky nie sú zahrnuté v odmene advokátskej kancelárie.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na telefónnom čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.