Založenie s. r. o.

Založiť spoločnosť s ručením obmedzeným môže minimálne jeden a maximálne päťdesiat zakladateľov. Ak má byť zakladateľom spoločnosti len jedna fyzická osoba, môže byť táto osoba jediným spoločníkom najviac v dvoch iných spoločnostiach. Ak má byť zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným len jedna iná spoločnosť s ručením obmedzeným, musí mať zakladateľ aspoň dvoch spoločníkov.

Založiť s. r. o. nemôže osoba, ktorá je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie a tiež osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov alebo ktorá má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie.

Pri založení spoločnosti je potrebné určiť aj konateľa, resp. konateľov, pričom ním môže byť aj zakladateľ - fyzická osoba. Konateľ musí mať aspoň osemnásť rokov, plnú spôsobilosť na právne úkony a byť bezúhonný (pre tieto účely sa nevyžaduje úplná bezúhonnosť, ale len špecifická). Ani konateľ nemôže byť povinným v exekučnom konaní.

Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 5.000,- EUR a hodnota vkladu každého spoločníka aspoň 750,- EUR. Na preukázanie splnenia vkladovej povinnosti postačuje len obyčajné vyhlásenie spoločníka ako správcu vkladu, že k vkladu do základného imania došlo.

Chcete si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným? Využite služby našej advokátskej kancelárie!

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za právnu pomoc pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným sa pohybuje v sume od 150 EUR. V niektorých prípadoch môže byť odmena vyššia (najmä ak sú špecifické požiadavky na vnútorné vzťahy, zložitá vlastnícka štruktúra, apod.).

Ďalej je potrebné rátať so súdnym poplatkom vo výške 220 EUR, správnymi poplatkami za prípadné viazané alebo remeselné živnosti (pri voľných živnostiach sa žiadne ďalšie poplatky neplatia) a nákladmi na úradné osvedčenie podpisov na niektorých listinách. Tieto poplatky nie sú zahrnuté v odmene advokátskej kancelárie.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com, telefonicky na čísle 0950 723 390 alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.