Zámena nehnuteľností

Zámena nehnuteľností je právnym úkonom, ktorým si zmluvné strany navzájom prevádzajú vlastnícke právo k vzájomným nehnuteľnostiam, pričom obe zmluvné strany majú v takomto zmluvnom vzťahu aj postavenie predávajúceho a aj postavenie kupujúceho. Tento úkon sa uskutočňuje sa na základe zámennej zmluvy, ktorá musí byť písomná, a na ktorej musí byť podpis oboch zmluvných strán úradne osvedčený.

Zámennou zmluvou si teda zmluvné strany navzájom zamieňajú nehnuteľnosti. Nie je však vylúčené ani to, aby bola nehnuteľnosť zamenená za hnuteľnú vec. Pokiaľ by však touto hnuteľnou vecou mali byť peniaze, nešlo by už o zámennú zmluvu, ale o klasickú kúpnu zmluvu.

Neexistujú žiadne obmedzenia o tom, aké nehnuteľnosti môžu byť navzájom zamenené. Predmet zámeny je teda výlučne na vôli zmluvných strán, a teda napr. pozemok možno kľudne zameniť za byt, stavbu možno zameniť za nebytový priestor apod. Rovnako nie je žiadnym spôsobom obmedzená lokalita zamieňaných nehnuteľností, teda nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v Košiciach možno kľudne zameniť za nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v Bratislave.

Pri zámene nehnuteľností vo všeobecnosti (bez odlišnej dohody uvedenej v zmluve) platí, že si zmluvné strany po zámene nehnuteľností už nemusia navzájom nič doplácať. Je však, samozrejme, možné dohodnúť sa v zámennej zmluve aj na tom, že jedna zo zmluvných strán (vo väčšine prípadov tá, ktorá získa hodnotnejšiu nehnuteľnosť) bude povinná doplatiť druhej zmluvnej strane aj určitú sumu.

Pokiaľ by sa navzájom zamieňali nehnuteľnosti s odlišnou hodnotou bez toho, aby sa tento rozdiel doplatil, mohla by byť zámenná zmluva za určitých podmienok stanovených Občianskym zákonníkom tzv. odporovateľným právnym úkonom, čo by mohlo mať za následok neúčinnosť takéhoto úkonu voči veriteľovi dlžníka, ktorému sa zámennou zmluvou zmenšil majetok a uspokojenie pohľadávky veriteľa z toho, čo takouto zámennou zmluvou ušlo z dlžníkovho majetku.

Naša advokátska kancelária ponúka klientom pri zámene nehnuteľností dva varianty poskytnutia právnych služieb:

  • prvý variant spočíva len v samotnom vypracovaní zámennej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výška odmeny advokátskej kancelárie je v takom prípade spravidla 200 EUR. V prípade využitia tohto variantu musí klient sám podať návrh na vklad s prílohami na katastri a uhradiť katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý je štandardne vo výške 100 EUR.
  • druhý variant spočíva nielen v príprave vyššie uvedenej dokumentácie, ale aj v zastupovaní v katastrálnom konaní. V tomto prípade je výška odmeny advokátskej kancelárie spravidla 245 EUR, avšak katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý uhrádza klient, sa v prípade využitia tohto variantu znižuje na sumu 35 EUR, tzn. v konečnom dôsledku klient nielenže zaplatí menej (280 EUR), ale najmä nemusí chodiť na kataster.

Vo vyššie uvedených cenách nie sú zahrnuté náklady na úradné osvedčenie podpisov zmluvných strán na zámennej zmluve u notára alebo na úrade. V niektorých prípadoch môžu byť ceny vyššie.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.