Zámena nehnuteľností

Zámena nehnuteľností je právnym úkonom, ktorým si zmluvné strany navzájom prevádzajú vlastnícke právo k vzájomným nehnuteľnostiam, pričom obe zmluvné strany majú v takomto zmluvnom vzťahu aj postavenie predávajúceho a aj postavenie kupujúceho. Tento úkon sa uskutočňuje sa na základe zámennej zmluvy, ktorá musí byť písomná, a na ktorej musí byť podpis oboch zmluvných strán úradne osvedčený.

Zámennou zmluvou si teda zmluvné strany navzájom zamieňajú nehnuteľnosti. Nie je však vylúčené ani to, aby bola nehnuteľnosť zamenená za hnuteľnú vec. Pokiaľ by však touto hnuteľnou vecou mali byť peniaze, nešlo by už o zámennú zmluvu, ale o klasickú kúpnu zmluvu.

Neexistujú žiadne obmedzenia o tom, aké nehnuteľnosti môžu byť navzájom zamenené. Predmet zámeny je teda výlučne na vôli zmluvných strán, a teda napr. pozemok možno kľudne zameniť za byt, stavbu možno zameniť za nebytový priestor apod. Rovnako nie je žiadnym spôsobom obmedzená lokalita zamieňaných nehnuteľností, teda nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v Košiciach možno kľudne zameniť za nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v Bratislave.

Pri zámene nehnuteľností vo všeobecnosti (bez odlišnej dohody uvedenej v zmluve) platí, že si zmluvné strany po zámene nehnuteľností už nemusia navzájom nič doplácať. Je však, samozrejme, možné dohodnúť sa v zámennej zmluve aj na tom, že jedna zo zmluvných strán (vo väčšine prípadov tá, ktorá získa hodnotnejšiu nehnuteľnosť) bude povinná doplatiť druhej zmluvnej strane aj určitú sumu.

Pokiaľ by sa navzájom zamieňali nehnuteľnosti s odlišnou hodnotou bez toho, aby sa tento rozdiel doplatil, mohla by byť zámenná zmluva za určitých podmienok stanovených Občianskym zákonníkom tzv. odporovateľným právnym úkonom, čo by mohlo mať za následok neúčinnosť takéhoto úkonu voči veriteľovi dlžníka, ktorému sa zámennou zmluvou zmenšil majetok a uspokojenie pohľadávky veriteľa z toho, čo takouto zámennou zmluvou ušlo z dlžníkovho majetku.

Naša advokátska kancelária ponúka klientom právne služby spočívajúce v príprave zámennej zmluvy, návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a oznámenia o návrhu na vklad. Výška odmeny advokátskej kancelárie za tieto právne služby je spravidla 220,- EUR. Konkrétna výška odmeny za túto právnu službu však môže byť v niektorých špecifických prípadoch vyššia, pričom výšku odmeny môžu ovplyvniť najmä špecifické požiadavky na obsah zmluvy, rozsah predmetu prevodu, prípadne iné skutočnosti.

Zároveň je potrebné počítať so správnym poplatkom vo výške 66,- EUR (ktorý sa v prípade podania oznámenia o návrhu na vklad znižuje na sumu 51,- EUR) a nákladmi na úradné osvedčenie podpisov zmluvných strán. Tieto poplatky nie sú zahrnuté v odmene našej advokátskej kancelárie.

Je však možné dohodnúť sa s nami na tom, že naša advokátska kancelária Vás bude zastupovať aj v katastrálnom konaní, a to vrátane podania návrhu na vklad vlastníckeho práva. V takom prípade sa síce výška odmeny našej advokátskej kancelárie navyšuje o 60,- EUR, teda spravidla na sumu 280,- EUR, avšak zároveň v takomto prípade platí, že v odmene advokátskej kancelárie je zahrnutý aj správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (teda klient správny poplatok v takomto prípade nehradí a ani nemusí osobne navštíviť príslušný okresný úrad).

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.