Zápis ochrannej známky

Naša advokátska kancelária ponúka klientom právne služby pri zápise ochranných známok do Registra ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, obnove zápisu ochranných známok, zápise prevodu alebo prechodu práv z ochrannej známky, prípadne pri zmenách zápisov v registri.

Ako ochrannú známku možno registrovať najmä slovné, obrazové, priestorové, zvukové alebo akékoľvek iné označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Po zaregistrovaní ochrannej známky má majiteľ ochrannej známky najmä výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná, právo používať spolu s ochrannou známkou symbol ®, právo udeľovať súhlas iným osobám na použitie jeho ochrannej známky, právo previesť práva k ochrannej známke na inú osobu, právo domáhať sa právnej ochrany, ak sú jeho práva ohrozené alebo porušené, vrátane nároku komanditnú spoločnosť, apod.

Pred samotným zápisom je potrebné určiť pre ktoré konkrétne tovary a služby, z ktorých konkrétnych tried tovarov a služieb sa ochranná známka zapíše. Aktuálne zoznamy tovarov a služieb podľa tried je pravidelne aktualizovaný na webovej stránke Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Zápis ochrannej známky platí 10 rokov odo dňa podania prihlášky. Najskôr jedenej rok pred skončením platnosti a najneskôr v deň skončenia platnosti zápisu ochrannej známky (prípadne v dodatočnej lehote 6 mesiacov od skončenia platnosti) možno podať žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky, na základe ktorej sa platnosť predĺži o ďalších 10 rokov.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za právnu pomoc pri prvom zápise ochrannej známky do registra sa pohybuje v sume od 150 EUR a pri obnove zápisu ochrannej známky v sume od 150 EUR. Konkrétna výška odmeny bude dohodnutá individuálne.

Pri prvom zápise individuálnej ochrannej známky je potrebné počítať taktiež so správnym poplatkom vo výške 166 EUR za zápis ochrannej známky do troch tried tovarov a služieb, pričom za každú ďalšiu triedu tovarov a služieb nad prvé tri sa platí ďalších 20 EUR. Pri obnove zápisu individuálnej ochrannej známky je správny poplatok vo výške 133 EUR pri troch triedach tovarov a služieb, pričom za každú ďalšiu triedu tovarov a služieb nad prvé tri sa taktiež platí ďalších 20 EUR. V prípade, že sa návrh podáva elektronicky, tak sa výška správneho poplatku zníži o 70,- EUR. Tieto poplatky nie sú zahrnuté v odmene advokátskej kancelárie.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.