Zmena sídla s. r. o.

Základným predpokladom na zápis nového sídla spoločnosti do obchodného registra je prijatie rozhodnutia o zmene sídla spoločnosti. V rozhodnutí o zmene sídla je potrebné špecifikovať adresu nového sídla spoločnosti. Za nové sídlo spoločnosti možno určiť len takú adresu, na ktorej sa nachádza nehnuteľnosť:

  • ktorá je vo vlastníctve tejto obchodnej spoločnosti, alebo
  • ku ktorej má táto obchodná spoločnosť užívacie právo, alebo
  • ktorej vlastník, resp. väčšinový spoluvlastník (či spoluvlastníci, ktorí majú v súhrne väčšinový spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti) udelil tejto obchodnej spoločnosti písomný súhlas so zápisom adresy nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti.

V prípade, že ide o nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve obchodnej spoločnosti alebo ku ktorej má spoločnosť užívacie právo, ktoré je zapísané na príslušnom liste vlastníctva, prikladá sa k návrhu na zápis zmeny sídla ako príloha výpis z listu vlastníctva, na ktorom je táto nehnuteľnosť zapísaná.

V prípade, že spoločnosť užíva nehnuteľnosť na základe nájomnej zmluvy, avšak toto užívacie právo nie je zapísané na príslušnom liste vlastníctva, je potrebné ako prílohu návrhu predložiť aj nájomnú zmluvu. Ak sa nehnuteľnosť užíva na základe podnájomnej zmluvy je potrebné predložiť jednak podnájomnú zmluvu, ale aj nájomnú zmluvu. Prípadne môže spoločnosť namiesto nájomnej či podnájomnej zmluvy predložiť písomný súhlas vlastníka, resp. väčšinového spoluvlastníka nehnuteľnosti so zápisom adresy nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti. Podpis vlastníka, resp. väčšinového spoluvlastníka na takomto písomnom súhlase však musí byť úradne osvedčený.

Zmena sídla spoločnosti je účinná až zápisom nového sídla spoločnosti do obchodného registra. Zápis takejto zmeny v obchodnom registri má teda konštitutívne účinky a až do tohto okamihu sa považuje za sídlo spoločnosti pôvodné sídlo.

Zároveň je potrebné vyhotoviť a predložiť registrovému súdu aj nové úplné znenie zakladateľského dokumentu spoločnosti.

Po účinnosti zmeny sídla spoločnosti je zároveň nevyhnutné túto skutočnosť oznámiť aj ďalším subjektom - správcom dane, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, zmluvným partnerom atď.

Potrebujete zmeniť sídlo spoločnosti, ktoré máte zapísané v obchodnom registri? Využite služby našej advokátskej kancelárie! Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za prípravu potrebných dokumentov a za zastupovanie v registrovom konaní, je pri spoločnostiach s ručením obmedzeným spravidla 120 EUR. Zároveň je potrebné počítať aj so súdnym poplatkom vo výške 50 EUR, ktorý nie zahrnutý v odmene.

Celý proces zmeny sídla môže byť uskutočnený aj elektronicky na diaľku bez toho, aby ste museli osobne navštevovať našu advokátsku kanceláriu, teda služba je určená podnikateľom z celého Slovenska.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.