Zmena sídla s. r. o.

Chcete zmeniť sídlo spoločnosti, ktoré máte zapísané v obchodnom registri? Využite služby našej advokátskej kancelárie.

Základným predpokladom na zápis nového sídla spoločnosti do obchodného registra je prijatie rozhodnutia o zmene sídla spoločnosti. Takéto rozhodnutie je de facto rozhodnutím o zmene spoločenskej zmluvy a najčastejšie sa prijíma na valnom zhromaždení spoločnosti.

V rozhodnutí o zmene sídla je potrebné špecifikovať adresu nového sídla spoločnosti. Za nové sídlo spoločnosti možno určiť len takú adresu, na ktorej sa nachádza nehnuteľnosť:

  • ktorá je vo vlastníctve tejto obchodnej spoločnosti, alebo
  • ku ktorej má táto obchodná spoločnosť užívacie právo, alebo
  • ktorej vlastník, resp. väčšinový spoluvlastník (či spoluvlastníci, ktorí majú v súhrne väčšinový spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti) udelil tejto obchodnej spoločnosti písomný súhlas so zápisom adresy nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti.

V prípade, že ide o nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve obchodnej spoločnosti alebo ku ktorej má spoločnosť užívacie právo, ktoré je zapísané na príslušnom liste vlastníctva, je vhodné spolu s návrhom na zápis zmeny sídla predložiť ako prílohu výpis z listu vlastníctva, na ktorom je táto nehnuteľnosť zapísaná.

V prípade, že spoločnosť užíva nehnuteľnosť na základe nájomnej zmluvy, avšak toto užívacie právo nie je zapísané na príslušnom liste vlastníctva, je potrebné ako prílohu návrhu predložiť aj nájomnú zmluvu. Ak sa nehnuteľnosť užíva na základe podnájomnej zmluvy je potrebné predložiť jednak podnájomnú zmluvu, ale aj nájomnú zmluvu. Prípadne môže spoločnosť namiesto nájomnej či podnájomnej zmluvy predložiť písomný súhlas vlastníka, resp. väčšinového spoluvlastníka nehnuteľnosti so zápisom adresy nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti. Podpis vlastníka, resp. väčšinového spoluvlastníka na takomto písomnom súhlase však musí byť úradne osvedčený.

Na zápisnici z valného zhromaždenia, na ktorom došlo len k rozhodnutiu o zmene sídla spoločnosti, resp. k zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti sa podpis predsedu valného zhromaždenia nemusí úradne osvedčovať. K zápisnici z valného zhromaždenia zároveň treba pripojiť aj listinu prítomných spoločníkov.

Zmena sídla spoločnosti je účinná až zápisom nového sídla spoločnosti do obchodného registra. Zápis takejto zmeny v obchodnom registri má teda konštitutívne účinky a až do tohto okamihu sa považuje za sídlo spoločnosti pôvodné sídlo.

Zároveň je potrebné vyhotoviť a predložiť registrovému súdu nové úplné znenie spoločenskej zmluvy, v ktorom bude uvedené ako sídlo spoločnosti už toto nové sídlo spoločnosti..

Po účinnosti zmeny sídla spoločnosti je zároveň nevyhnutné túto skutočnosť oznámiť aj ďalším subjektom - správcom dane, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, zmluvným partnerom atď.

V prípade, že máte záujem o zmenu sídla spoločnosti s ručením obmedzeným, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a radi Vám s tým pomôžeme. Výška odmeny našej advokátskej kancelárie za prípravu potrebných dokumentov a za zastupovanie v registrovom konaní, je v takýchto prípadoch spravidla 80,- EUR. Zároveň je potrebné počítať aj so súdnym poplatkom vo výške 33,- EUR, ktorý nie zahrnutý v odmene.