Zmluva o budúcej zmluve

Zmluvou o budúcej zmluve sa zmluvné strany v občianskoprávnych vzťahoch zaväzujú, že do dohodnutej doby uzatvoria "riadnu zmluvu", ktorej znenie alebo minimálne aspoň podstatné náležitosti sú uvedené v zmluve o budúcej zmluve. Zmluva o budúcej zmluve musí mať vždy písomnú formu.

Zmluvou o budúcej zmluve sa možno dohodnúť na povinnosti uzatvoriť akúkoľvek zmluvu vrátane inominátnych zmlúv. Vo väčšine prípadov sa však využíva v prípade kúpnej zmluvy ako Zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Okrem určenia termínu, do kedy má byť riadna zmluva uzatvorená, môže zmluva o budúcej zmluve obsahovať aj ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby vznikla stranám povinnosť uzatvoriť riadnu zmluvu. V prípade kúpnych zmlúv k nehnuteľnostiam sú to spravidla podmienky týkajúce sa zániku záložných práv, vecných bremien alebo iných tiarch, ktoré zaťažujú prevádzané nehnuteľnosti apod.

V prípade, že sú splnené podmienky a napriek tomu v dohodnutej dobe nedôjde k uzatvoreniu riadnej zmluvy, možno sa na súde domáhať, aby sa súdnym rozhodnutím nahradil prejav vôle strany, ktorá odmieta riadnu zmluvu uzavrieť. Takúto žalobu možno podať najneskôr do jedného roka od uplynutia dohodnutej doby. Ide o prekluzívnu lehotu. Porušenie povinnosti uzatvoriť riadnu zmluvu, prípadne tiež porušenie iných povinností stanovených v zmluve o budúcej zmluve môže mať za následok tiež vznik zodpovednosti za škodu, prípadne môže byť sankcionované aj zmluvnou pokutou.

V prípade, že sa však okolnosti, z ktorých účastníci pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluvy zmenili do takej miera, že nemožno spravodlivo požadovať, aby sa riadna zmluva uzavrela, povinnosť uzavrieť riadnu zmluvu zaniká.


Naša advokátska kancelária ponúka klientom kvalifikovanú právnu pomoc pri vypracovaní zmluvy o budúcej zmluve. Výška odmeny bude určená individuálne podľa požiadaviek klienta na obsah zmluvy o budúcej zmluve. V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte či už telefonicky na čísle 0950 723 390, emailom na adresu advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.