Zmluva o zrušení vecného bremena

Vecné bremená môžu zaniknúť na základe rôznych skutočností. Jednou z týchto skutočností je aj uzatvorenie zmluvy medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena a jej následný vklad do katastra nehnuteľností. Občiansky zákonník nešpecifikuje názov tejto zmluvy, ale najčastejšie sa táto zmluva, resp. dohoda označuje ako Zmluva o zániku vecného bremena, Zmluva o zrušení vecného bremena alebo Zmluva o zániku, resp. zrušení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.

Bez ohľadu na to ako zmluvné strany tento právny úkon označia, podstatné je najmä to, aby obsahoval formálne a materiálne náležitosti. Potrebné je teda najmä riadne označiť účastníkov zmluvy, riadne špecifikovať nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená vecným bremenom ako aj samotné vecné bremeno, ktoré ma na základe tejto zmluvy zaniknúť. Podpis oprávneného z vecného bremena na takejto zmluve musí byť úradne osvedčený (podpis povinného z vecného bremena osvedčovať netreba). Následne je potrebné podať návrh na vklad zániku vecného bremena v zmysle tejto zmluvy do katastra nehnuteľností a uhradiť správny poplatok.

Naša advokátska kancelária poskytuje klientom z celého Slovenska služby pri zrušení vecných bremien. Klientom ponúkame pri zrušení vecného bremena dva varianty poskytnutia právnych služieb:

  • prvý variant spočíva len v samotnom vypracovaní zmluvy a návrhu na vklad zániku vecného bremena do katastra nehnuteľností. Výška odmeny advokátskej kancelárie je vtedy spravidla 140 EUR. V prípade využitia tohto variantu musí klient sám podať návrh na vklad s prílohami na katastri a uhradiť katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý je štandardne vo výške 100 EUR.
  • druhý variant spočíva nielen v príprave vyššie uvedenej dokumentácie, ale aj v zastupovaní v katastrálnom konaní. V tomto prípade je výška odmeny advokátskej kancelárie spravidla 185 EUR, avšak katastrálny poplatok za klasický návrh na vklad, ktorý uhrádza klient, sa v prípade využitia tohto variantu znižuje na sumu 35 EUR, tzn. v konečnom dôsledku klient jednak zaplatí menej (220 EUR), ale najmä nemusí chodiť na kataster.

V prípade záujmu o poskytnutie tejto právnej služby nás kedykoľvek kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com, telefonicky na čísle 0950 723 390 alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.