Zosúladenie údajov v obchodnom registri

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 01.05.2024

Otázka:

"Už dávno uplynula doba, na ktorú som bol valným zhromaždením akciovej spoločnosti zvolený ako člen jej dozornej rady. Napriek mojim opakovaným žiadostiam som stále v obchodnom registri zapísaný ako člen dozornej rady. Ako mám postupovať za účelom výmazu mojej osoby z obchodného registra vo vzťahu k tejto spoločnosti?"

Odpoveď:

"Pokiaľ komukoľvek zanikla funkcia konateľa, člena predstavenstva alebo člena dozornej rady (či už z vyššie uvedeného dôvodu uplynutia funkčného obdobia alebo z dôvodu vzdania sa funkcie, prípadne odvolania z funkcie) a napriek uplynutiu dostatočného času nedošlo k zaznamenaniu tejto zmeny v obchodnom registri, môže sa uskutočnenia zmeny v obchodnom registri domáhať aj tento už bývalý člen orgánu. V prípade, že totiž existuje rozpor medzi údajmi zapísanými v obchodnom registri a skutočným stavom, je možné podať návrh na začatie konania o zosúladení údajov v obchodnom registri. Takýto návrh môže podať ktokoľvek, kto má právny záujem na správnosti údajov zapísaných v obchodnom registri alebo tiež ten, koho sa zapísané údaje týkajú.

Na konanie je príslušný registrový súd. Účastníkom konania je okrem navrhovateľa aj zapísaná osoba (obchodná spoločnosť alebo družstvo) a tiež osoba, ktorej údaje majú byť do obchodného registra zapísané alebo z obchodného registra vymazané (ak je odlišná od navrhovateľa). Po podaní návrhu ho registrový súd doručí ostatným účastníkom s výzvou, aby uviedli či s vykonaním zápisu, resp. výmazu údajov súhlasia. Súd spravidla rozhodne bez nariadenia pojednávania. Pojednávanie súd nariadi ak sú tvrdenia účastníkov sporné alebo ak to považuje za potrebné z iného dôvodu.

Ak súd návrhu vyhovie, sám vykoná požadovaný zápis do obchodného registra a zároveň uloží obchodnej spoločnosti alebo družstvu povinnosť zaplatiť súdny poplatok v rovnakej výške, v akej by bol pri riadnom podaní návrh na zápis zmeny údajov do obchodného registra. Zároveň súd uloží fyzickej osobe oprávnenej konať v mene tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva pokutu do výšky 3 310 eur za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom (ak už o nej nebolo rozhodnuté skôr).

Máte záujem o iniciovanie konania o zosúladení údajov v obchodnom registri, prípadne o iné služby súvisiace s obchodným registrom? Využite služby našej advokátskej kancelárie! Kontaktujte nás e-mailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT."