Lehota na vydanie platobného rozkazu

Otázka zodpovedaná a odpoveď aktuálna ku dňu: 16.04.2024

Otázka:

"Ako dlho trvá vydanie platobného rozkazu?"

Odpoveď:

"V prípade upomínacieho konania je lehota na vydanie platobného rozkazu 10 pracovných dní od splnenia procesných podmienok a úhrady súdneho poplatku. Rovnaká lehota platí aj v klasickom súdnom konaní ak žalobca spolu so žalobou predloží konajúcemu súdu aj vyplnené tlačivo platobného rozkazu podľa vzoru zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle.

Po vydaní platobného rozkazu sa ho súd pokúsi doručiť žalovanému. Žalovaný má po tom ako mu bude platobný rozkaz doručený, lehotu 15 dní na podanie odporu voči platobnému rozkazu. Ak odpor voči platobnému rozkazu v tejto lehote nepodá alebo podá odpor bez vecného odôvodnenia, platobný rozkaz sa stane právoplatným a vykonateľným a žalobca tak bude môcť iniciovať exekučné konanie.

Informácie o službách našej advokátskej kancelárie pri vymáhaní peňažných pohľadávok získate na stránke - Vymáhanie dlhov."