Ako začať exekučné konanie

Exekučné konanie na splnenie či už peňažnej alebo nepeňažnej povinnosti, ktorú iná osoba odmieta riadne plniť, môžete voči tejto osobe iniciovať len ak disponujete exekučným titulom. Takýmto exekučným titulom je najmä vykonateľné rozhodnutie súdu (rozsudok, uznesenie, platobný rozkaz) alebo notárska zápisnica o právnom úkone ak obsahuje stanovené náležitosti a povinná osoba v nej vyjadrila súhlas s exekúciou.

Pokiaľ exekučným titulom nedisponujete, tak musíte svoj záväzok najprv uplatniť v súdnom konaní, napr. návrhom na vydanie platobného rozkazu v prípade peňažnej povinnosti, príp. podaním žaloby, ktorou sa budete domáhať splnenia nepeňažnej povinnosti.

Ak už exekučný titul máte, môžete iniciovať začatie exekúcie. Exekučné konanie začína len na návrh oprávnenej osoby. Návrh je možné podať len elektronicky, a to výlučne prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na portáli e-Žaloby. Návrh na vykonanie exekúcie musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň je potrebné k nemu priložiť aj zákonom stanovené listiny. Pokiaľ teda nedisponujete kvalifikovaným elektronickým podpisom nebudete môcť takýto návrh na vykonanie exekúcie podať sami. V takom prípade je vhodné nechať sa zastúpiť advokátom, ktorý takýto návrh podá a bude Vás v exekučnom konaní zastupovať, taktiež je možné podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom iného súdneho exekútora.

Výška súdneho poplatku za podanie návrhu na vykonanie exekúcie je 25 EUR.

Naša advokátska kancelária poskytuje klientom z celého Slovenska zastupovanie v exekučnom konaní, ktoré zahŕňa aj podanie návrhu na vykonanie exekúcie.

Výška odmeny našej advokátskej kancelárie pri zastupovaní v exekučnom konaní sa určuje vyhláškou č. 655/2004 Z. z. o tarifnej odmene, čo má za následok, že celú odmenu, ktorú zaplatíte našej advokátskej kancelárii, Vám vyplatí súdny exekútor ak sa mu podarí od dlžníka splnenie záväzku vymôcť.

V prípade záujmu o zastupovanie v exekučnom konaní nás kedykoľvek kontaktujte emailom na adrese advokatduska@gmail.com alebo využite kontaktný formulár na stránke KONTAKT.